ГФО за 2020 г. на второстепенните разпоредители с бюджет към МТИТС

Сметната палата е извършила одит на консолидирания ГФО за 2020 г. на първостепенния разпоредител – МТИТС, а ГФО на разпоредителите от по-ниска степен не са предмет на отделен финансов одит