Годишни финансови отчети за 2022 г. на второстепенните разпоредители с бюджет към МТС

Сметната палата е извършила одит на консолидирания ГФО за 2022 г. на първостепенния разпоредител – МТС, а ГФО на разпоредителите от по-ниска степен не са предмет на отделен финансов одит.