COVID-19

Одобрени са още двама въздушни превозвачи за финансова помощ

Въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, които са претърпели загуби поради пандемията COVID-19 през 2020 г. или 2021 г. и не са кандидатствали по схема SA.100321 (2022/N), както и тези, които са кандидатствали и на които е отказано предоставянето на безвъзмездни средства, могат да кандидатстват за безвъзмездна държавна финансова помощ от 11:00 ч. на 20.06.2022 г. до 17:00 ч. на 22.06.2022 г.

Министерството на транспорта и съобщенията оцени заявленията на българските авиокомпании за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Одобрените допустими кандидати ще получат безвъзмездна финансова подкрепа в общ размер от 56 милиона лева. Навременното предоставяне на помощта ще запази конкурентоспособността на българските авиокомпании.

Финансовата подкрепа е осигурена от държавния бюджет на Република България.

Въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, могат да кандидатстват за безвъзмездна държавна финансова подкрепа от 10.00 ч. на 14.04.2022 г. до 16.30 ч. на 26.04.2022 г. Заявленията се подават в деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията.

Българските микро, малки, средни и големи предприятия, както и предприятия по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия, извършващи автобусни превози, могат да кандидатстват за безвъзмездна държавна финансова подкрепа от 10:00 ч. на 10.12.2021 г. до 16:30 ч.

BG16RFOP002-2.079-0002-C01  „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)”

Описание на проекта и цели:

Мерки към 21 октомври 2021 г.
Мерки към 21 октомври 2021 г.
Мерки към 21 октомври 2021 г.
Инструкция относно електронното отчитане на договорите и приложенията към тях, както и отговори по постъпилите въпроси за тяхното прилагане