Одобрени са шест проекта по Механизма за свързване на Европа

България получи одобрение на 6 проекта, по поканата за набиране на проектни предложение за 2019 г., в рамките на Многогодишната работна програма по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“ (МСЕ).  Пет от одобрените проекти са железопътни, с бенефициент НКЖИ, предложени за финансиране по Кохезионния пакет на МСЕ на обща стойност 35 494 686 евро, като европейското съ-финансиране е 85%. Един от железопътните проекти е за строителство – „Модернизация на тягови подстанции Враца и Перник, разположени на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“, а останалите са за проучвателни дейности – „Достъп до коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“ от ж.п. гара Бургас. Проучвания за връзка на железопътната инфраструктура с летище Бургас“, „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на Драгоман-граница с Република Сърбия“, „Техническа помощ за проект „Удвояване на отсечки от железопътната линия Пловдив-Свиленград-Турска граница“, „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната отсечка Мездра-Медковец“. Другият проект е по приоритета за морски магистрали, с финансиране по Общия пакет, а бенефициент от българска страна е ДП „Пристанищна инфраструктура“. Финансовото участие на  българския бенефициент е 260 000 евро, като интензитетът на помощта e 50%.