Национални точки за достъп до транспортна информация

Национална точка за достъп до данни за мултимодални пътувания в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1926