Предстоящи конкурси по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро

На 4 юли 2024 г. предстоят да бъдат отворени 10 нови конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро в области като киберсигурност, облачни услуги, данни, изкуствен интелект, Европейска обсерватория за цифрови медии (EDMO), задълбочени цифрови умения и др. Информация за тези конкурси вече е публикувана на портала на Европейската комисия EU Funding & Tenders Portal. 

Предстоящите конкурси са:

6 конкурса в областта на киберсигурността:

1. Конкурс Strengthening the SOC Ecosystem (DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-SOCSYS)К

Целта е да се укрепи екосистемата от центрове за операции по сигурността (Security Operation Centres-SOCs). Действията могат да включват създаване на нови или укрепване на съществуващи национални и/или трансгранични SOC, които заемат централна роля в гарантирането на (кибер)сигурността на националните органи, доставчиците на критични инфраструктури и съществени услуги. SOC имат за задача да наблюдават и проактивно да управляват заплахите за киберсигурността. В светлината на решаващата оперативна роля на SOC за гарантиране на киберсигурността в Европейския съюз (ЕС), естеството на включените технологии, както и чувствителността на обработваната информация, SOC трябва да бъдат защитени срещу възможни зависимости и уязвимости в киберсигурността, за да се предотврати чуждо влияние и контрол. Могат да участват национални SOCs, трансгранични SOC платформи и други заинтересовани участници. Финансиране – 100 %. Бюджет – 2 млн. евро, финансиране за проект – до 2 млн. евро. Продължителност на проектите – 36 месеца.

2. Конкурс Development and Deployment of Advanced Key Technologies (DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-KEYTECH)

Целта е да се даде възможност на европейските участници в киберсигурността да се възползват от новите ключови технологии като изкуствен интелект (AI), големи данни (Big Data), квантови технологии, блокчейн и високопроизводителни изчисления, подобрявайки възможностите за откриване и превенция и улеснявайки споделянето на данни. Могат да участват технологични компании, особено малки и средни предприятия (МСП) с компетентности в киберсигурността. Финансиране – 50 %, а за МСП – 75 %. Бюджет – 35 млн. евро, финансиране за проект – между 3 и 5 млн. евро. Продължителност на проектите – 36 месеца.

3. Конкурс Support for Implementation of EU Legislation on Cybersecurity and National Cybersecurity Strategies (DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-CYBERSEC-02)

Фокусът е върху изграждането на капацитет и засилването на сътрудничеството в областта на киберсигурността на техническо, оперативно и стратегическо ниво, в контекста на европейското законодателство в областта на киберсигурността и  на националните стратегии за киберсигурност. Могат да участват: индустрия (включително МСП); компетентните органи на държавите членки, които играят централна роля в прилагането на Директивата NIS2; екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT), включително секторни CSIRT; центрове за операции по сигурността (SOC); оператори на съществени услуги (OES); доставчици на цифрови услуги (DSP) и др. Финансиране – 50 %. Бюджет – 20 млн. евро, финансиране за проект – между 2 и 4 млн. евро. Продължителност на проектите – 36 месеца.

4. Конкурс Enlarging existing or Launching New Cross-Border SOC Platforms (DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-SOCPLAT)

Целта е да се разширят съществуващите или да се създадат нови трансгранични SOC платформи. Въпреки че основният фокус на тази тема е върху процеси и инструменти за предотвратяване, откриване и анализ на възникващи кибератаки, то също така предвижда по-специално придобиването и/или приемането на общи (автоматизирани) инструменти, процеси и споделени инфраструктури за данни за управление и споделяне на оперативна информация за киберсигурността в целия Европейски съюз (ЕС). Могат да участват публични органи, действащи като национални центрове за операции по сигурността. Финансиране – 50 %. Бюджет – 5 млн. евро, финансиране за проект – между 2 и 3 млн. евро. Продължителност на проектите – 36 месеца.

5. Конкурс National SOCs (DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-SOC)

Целта е да се изгради капацитет за нови или съществуващи национални центрове за операции по сигурността (SOC), напр. оборудване; разходи, свързани с анализ на данни; взаимно свързване с трансгранични SOC платформи и др. Това може да включва например автоматизация, инструменти и техники за анализ на киберсигурността и кибер заплахите на различни нива.  Могат да участват само публични органи, действащи като национални центрове за операции по сигурността, които трябва да използват най-модерните технологии като изкуствен интелект и др. Финансиране – 50 %. Бюджет – 5.8 млн. евро, финансиране за проект – между 1 и 2 млн. евро. Продължителност на проектите – 36 месеца.

6. Конкурс Preparedness Support and Mutual Assistance, Targeting Larger Industrial Operations and Installations (DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-LARGEOPER)

Целта е да се подкрепят дейности за повишаване на нивото на защита и устойчивост на киберзаплахи, по-специално за големи промишлени инсталации и инфраструктури. Могат да участват: индустрия, национални органи за киберсигурност, национални центрове за компетентност по киберсигурност, национални координационни центрове (както са определени в Регламент (ЕС) 2021/887), частни субекти и други заинтересовани страни със съответния капацитет. Финансиране – 100 %. Бюджет – 35 млн. евро, финансиране за проект – между 3 и 5 млн. евро. Продължителност на проектите – 36 месеца.

Шестте конкурса в областта на киберсигурността се очаква да бъдат отворени на 4 юли 2024 г., с краен срок за подаване на предложения за проекти – 21 януари 2025 г. Оценката на подадените проекти е предвидена за февруари-март 2025 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през октомври 2025.

 

Конкурс в областта на облачните технологии, данните и изкуствения интелект:

7. Конкурс Towards networked Local Digital Twins in the EU (DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-07-DIGITALTWIN) 

Целта е да се изгради мрежа от местни цифрови двойници в Европейския съюз. Могат да участват публични администрации (на национално, регионално и местно ниво), технологични разработчици и доставчици, научни организации и академия. Финансиране – 100 %. Бюджетът е 20 млн. евро, ще се финансира само един проект. Продължителност на проектите – 42 месеца.

Този конкурс се очаква да бъде отворен на 4 юли 2024 г., с краен срок за подаване на предложения за проекти – 21 ноември 2024 г. Оценката на подадените проекти е предвидена за декември 2024 – февруари 2025 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през август 2025.

 

Конкурси в областта на най-доброто използване на цифровите технологии

8. Конкурс Support to the implementation of Multi-Country Projects (MCPs) – DIGITAL-2024-BESTUSE-07-MULTICOUNTRY

Целта е да се подкрепи изпълнението на многонационални проекти в цифровата област, чиято рамка е установена в политическата програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г. Проектите трябва да се подадат или от Консорциум за европейска цифрова инфраструктура (EDIC) или от консорциум от минимум 3 държави членки. Финансиране – 50 %. Бюджет – 25 млн. евро. Продължителност на проектите – 36 месеца.

Този конкурс се очаква да бъде отворен на 4 юли 2024 г., с краен срок за подаване на предложения за проекти – 21 ноември 2024 г.Т Оценката на подадените проекти е предвидена за декември 2024 – февруари 2025 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през август 2025.

9. Конкурс European Digital Media Observatory (DIGITAL-2024-BESTUSE-TECH-07-EDMO) 

Целта е да се финансира работата на независими национални или регионални хъбове, опериращи в държави, в които има съществуваща вече Европейска обсерватория за цифрови медии (EDMO) и за които финансирането приключва в края на 2024 г. и през 2025 г.  Това са: България, Германия, Естония, Гърция, Хърватска, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Румъния и Словения. Допустими участници: Европейски организации за проверка на факти, за предпочитане признати от реномирани мрежи за проверка на факти като EFCNS или IFCN; Академични изследователи, работещи в областта на дезинформацията; специалисти по медийна грамотност и др. Проектите трябва да се подават от консорциум, състоящ се от минимум от 2 независими юридически лица от 2 различни държави членки. Финансиране – 50 %, а за МСП – 75 %. Бюджет – 8 млн. евро, финансиране за проект – между 1 и 1.3 млн. евро. Продължителност на проектите – между 30 и 36 месеца.

Този конкурс се очаква да бъде отворен на 4 юли 2024 г., с краен срок за подаване на предложения за проекти – 21 ноември 2024 г. Оценката на подадените проекти е предвидена за декември 2024 – февруари 2025 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през август 2025.

 

Конкурс в областта на задълбочените цифрови умения

10. Конкурс Specialised Education Programmes in Key Capacity Areas (DIGITAL-2024-ADVANCED-DIGITAL-07-KEYCAPACITY) 

Дейностите, финансирани по този конкурс ще допринесат за цифровата цел, дефинирана в политическата програма „Цифрово десетилетие“ до 2030: „най-малко 20 милиона специалисти в областта на ИКТ да бъдат заети в Съюза, като се насърчава достъпът на жените до тази област и се увеличава броят на завършилите висше образование в областта на ИКТ“. Основната цел на този конкурс е да подпомогне проектирането и предоставянето на специализирани програми за висше образование в областта на ключови области като виртуални светове, квантови изчисления, фотоника, роботика, автоматизация и др. Тези програми трябва да бъдат разработени съвместно между висшите училища (университети, колежи и др.), индустрията, научно-изследователски организации и др. Насърчава се включването в програмите на практически ориентирани компоненти  (напр. придобиване на практически опит в компания/организация, посещения на индустриални съоръжения или научно-изследователски организации и др.). Проектите следва да се подадат от консорциуми, които да се състоят от минимум 6 юридически лица от поне 4 държави членки. Насърчава се консорциумите да включват: минимум 3 висши училища от 3 различни държави членки, които са част от Хартата за висше образование „Еразъм“ (ECHE); минимум 2 партньора от индустрията от 2 държави членки; поне една независима научно-изследователска организация. Насърчава се включването на малки и средни предприятия. Финансиране – 50 %. Бюджет – 55 млн. евро, финансиране за проект – до 10 млн. евро. Продължителност на проектите – 48 месеца.

Този конкурс се очаква да бъде отворен на 4 юли 2024 г., с краен срок за подаване на предложения за проекти – 21 ноември 2024 г. Оценката на подадените проекти е предвидена за декември 2024 – февруари 2025 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през август 2025.

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК “Funding and Tenders portal”

 

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в Министерство на транспорта и съобщенията и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg.