Изготвена е Пазарна оценка на железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществени превозни услуги за следващия договор за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт

В изпълнение на Реформа 1 „Стратегическа рамка в транспорта“, в рамките на компонент „Транспортна свързаност“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, в периода 29 август 2023 г. – 30 януари 2024 г. е изготвена пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз. В обхвата на оценката са изпълнени следните задачи:

  1. Определяне на целите на пазарната оценка;
  2. Оценка на търсенето на пътнически железопътни услуги;
  3. Оценка на услугите, които биха могли да бъдат предоставени от отворен достъп/търговски оператори;
  4. Определяне на обхвата на пазарната оценка;
  5. Определяне и оценка на въздействията;
  6. Оценка дали за постигане на целите на политиката за обществения транспорт, може да се използва мярка, която нарушава конкуренцията в по-малка степен от възлагането на договор за обществена услуга за железопътен превоз;
  7. Тълкуване и формулиране на заключения;
  8. Представяне на резултатите – изготвяне на доклад, в който са документирани резултатите от извършените в предходните задачи, анализи и оценки.