ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО ПАКЕТ ЗА ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

На 21.02.2024 г. Европейската комисия стартира обществена консултация относно инициативи за оформяне на бъдещата политика на ЕС за цифровите инфраструктури и мрежи, обединени в т.нар. „Цифров пакет за свързаността“[1]. С пакета се цели да се постави началото на обсъжданията на конкретни предложения и постигане на консенсус със заинтересованите страни, държавите членки и единомислещите партньори относно последващите действия.

Инициативите в пакета включват:

- Бяла книга, озаглавена: „Как да се овладеят нуждите на Европа от цифрова инфраструктура“, в която се анализират предизвикателствата, пред които Европа е изправена понастоящем в изграждането на бъдещите мрежи за свързаност и се представят възможните сценарии за привличане на инвестиции, насърчаване на иновациите, увеличаването на сигурността и завършването на цифровия единен пазар;

По отношение на прехода към цифровите мрежи на бъдещето, Комисията очертава в Бялата книга въпросите на политиката, както и възможни 12 сценария, изложени в 3 стълба:

  • Първи стълб относно създаване на мрежа “3C” – свързана, колаборативна, изчислителна мрежа.
  • Втори стълб относно завършване на цифровия единен пазар.
  • Трети стълб относно сигурни и устойчиви цифрови инфраструктури за Европа.

- Препоръка относно сигурността и устойчивостта на подводните кабелни инфраструктури, която представя редица действия на ниво ЕС и на национално ниво, насочени към подобряване на подводната кабелна сигурност и устойчивост, посредством по-добро координиране в ЕС както по отношение на управлението, така и относно финансирането.

Консултацията ще продължи до 30 юни 2024 г. и е обявена на следния уеб адрес:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en


[1] Линк към прес съобщението на Комисията относно Пакета за цифровата свързаност: New initiatives for digital infrastructures of tomorrow (europa.eu).