Годишен доклад за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър

Годишният доклад е изготвен на основание чл. 14 от Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС).

Докладът съдържа информация за разгледаните въпроси и приетите решения от Съвета в съответствие с правомощията му по Закона за електронните съобщения.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Съветът по националния радиочестотен спектър е консултативен орган към Министерския съвет (МС), създаден с ПМС № 262 от 3 декември 1998 г.

Основната дейност на Съвета е свързана с планиране и разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти, радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност, както и за съвместно ползване между тях в Република България. С цел ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър от неговите ползватели, Съветът полага усилия за създаване на условия за хармонизирано използване на радиочестотния спектър и постигане на целите от общ интерес на национално ниво, в съответствие с възприетата политика и решения на ЕС и актове на МСД.

II. РАБОТНА ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА ПРЕЗ 2017 г.

През 2017 г. Съветът по националния радиочестотен спектър е провел три заседания, съгласно чл. 10 от Правилника за дейността на СНРЧС.

При решаването на важни въпроси от национален и международен характер, на заседанията бяха допуснати за участие външни заинтересовани лица, съгласно чл. 11, ал. 2 от Правилника за дейността му.

В началото на 2017 г. Съветът прие Годишен доклад за дейността си за 2016 г., наличен на интернет страницата на министерството: раздел „Съобщения“, подраздел „Съвет по националния радиочестотен спектър“. Беше приета Годишна работна програма с основни приоритети в дейността на Съвета за 2017 г., налична на интернет страницата на МТИТС: раздел „Съобщения“, подраздел „Съвет по националния радиочестотен спектър“.

1. Приоритетни дейности през 2017 г.  

През 2017 г. в рамките на Съвета по националния радиочестотен спектър бяха извършени дейности по следните основни приоритети:

- Изготвяне и приемане на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС).

На свое редовно заседание, проведено на 20 юни 2017 г. Съвета взе решение да бъде сформирана работна група, която да изготви проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър. Решението е взето предвид необходимостта от:

 • привеждане в съответствие на плана с влезли в сила нови решения и препоръки на компетентните органи на Европейския съюз и Комитета за електронни съобщения към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения;
 • отразяване на взетите решения от последната Световна конференция по радиосъобщения (WRC-2015);
 • хармонизацията на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) и Европейската таблица за разпределение на радиочестотния спектър на Комитета за електронни съобщения;
 •  актуализиране на част от забележките, в съответствие с изтекли срокове за ползване на радиочестотен спектър.

В резултат от приемането на посочените международни актове се наложи препланиране на съществуващите обхвати, с цел постигане на по-пълна хармонизация на разпределението на радиочестотния спектър по радиослужби и ползватели с европейските и световните разпределения.

Целта на взетото на Съвета решение е да се гарантира технологично развитие на сектора чрез изграждане и развитие на ефективни електронни съобщителни мрежи от ново поколение, за предоставяне на съвременни широколентови услуги.

Със Заповед № РД-08-357/12.09.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше създадена междуведомствена работна група със задача да направи общ преглед и предложи проект на решение на Министерски съвет за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

През 2017 г. бяха проведени две заседания на междуведомствената работна група, в резултат на което е изготвен проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

С проекта се предвижда отразяване на взетите решения от WRC-2015, хармонизация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с Радиорегламента на МСД и Европейската таблица за разпределение на радиочестотния спектър, както и решения на Европейския съюз в периода 2015 – 2017 г., свързани с разпределение на радиочестотния спектър .

С приемането на проекта на изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър се очаква да се постигнат следните резултати:

 • хармонизация с Европейската таблица за честотните разпределения;
 • осигуряването на по-високи скорости и по-голям обем данни при ползване на радиочестоти за електронни съобщителни услуги;
 • хармонизиране използването на радиочестотен ресурс, определен като особено подходящ за изграждане на безжични широколентови мрежи от ново поколение.

Предвижда се през първата половина на 2018 г. проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър да бъде предложен за приемане от Министерския съвет.

- Предприемане на действия за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза и Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на Комисията от 28 април 2016 г., относно хармонизиране на радиочестотна лента 694 – 790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични електронни съобщителни услуги за гъвкава употреба в Съюза.

Със Заповед № РД-08-279/17.07.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше създадена междуведомствена работна група със задача да изготви национален план и график („национална пътна карта“) за използването на радиочестотна лента 470-790 MHz. Работната група е създадена с цел изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза.

Решение (ЕС) 2017/899 предвижда най-късно към 30 юни 2020 г. държавите членки да допуснат използването на радиочестотната лента 694-790 MHz (обхват 700 MHz) за наземни системи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови електронни съобщителни услуги само при спазване на хармонизирани технически условия, определени в Решение (ЕС) 2016/687[1]. Съгласно разпоредбите на Решение (ЕС) 2016/687 държавите-членки следва да определят радиочестотни ленти 703-733 MHz и 758-788 MHz за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги. В зависимост от националните си особености, държавите-членки могат да определят останалата част от обхват 700 MHz за: наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги с работен режим само предаване от базова станция („само в права посока“); безжично аудио оборудване за подготовка на програми и специални прояви (PMSE); широколентови приложения за мрежите за обществена безопасност, защита на населението и реакция при бедствия (PPDR) или радиовръзка между машини (М2М).

Държавите членки се задължават да осигурят наличността на радиочестотната лента 470-694 MHz (радиочестотна лента под 700 MHz) най-малко до 2030 г. за наземно предоставяне на радиоразпръсквателни услуги, включително безплатна телевизия, и за използване от безжично звукотехническо оборудване за PMSE, въз основа на националните потребности, като същевременно вземат предвид принципа на технологичната неутралност.

Държавите членки следва да гарантират, че всяко друго използване на радиочестотната лента под 700 MHz на тяхната територия е съвместимо с националните потребности по отношение на радиоразпръскването в съответната държава членка и не причинява вредни радиосмущения, нито изисква защита от наземното предоставяне на радиоразпръсквателни услуги в съседна държава членка.

Държавите членки се задължават да изготвят и приемат национален план и график („национална пътна карта“), включващ подробни стъпки за изпълнение на задълженията по Решение (ЕС) 2017/899.

През 2017 г. бяха проведени две заседания на междуведомствената работна група.

За изпълнение на изискванията на Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на обхват 700 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови електронни съобщителни услуги най-късно към 30 юни 2020 г., са направени анализи, според които възможностите на страната са както следва:

- осигуряване на 2х20 MHz, в радиочестотни ленти 703–723 MHz и 758–778 MHz за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги. По този начин в обхват 700 MHz от възможните 6 дуплексни ленти от по 5 MHz, съгласно разпределението на честотните блокове в приложението на Решение (ЕС) 2016/687, се осигуряват 4 ленти;

- създаване на възможност за определяне в обхват 700 MHz на радиочестотен спектър от 2х5 MHz (698-703 MHz и 753-758 MHz ) за нуждите на PPDR.

Предвижда се България да запази най-малко до 2030 г. радиочестотната лента под 700 MHz за наземно предоставяне на радиоразпръсквателни услуги, включително безплатна телевизия, и за използване от безжично звукотехническо оборудване за PMSE, въз основа на националните потребности, като същевременно се взема предвид принципа на технологичната неутралност.

Срокът, предвиден на междуведомствена работна група за изготвяне на проекта на Националната пътна карта, е 31.01.2018 г.

2. Провеждане на национална и международна координация на радиочестоти и радиочестотни ленти.

Провеждането на национална и международна координация за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави е на основата на взаимност, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения.

През 2017 г. Съветът взе решения по отправени искания за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения, съгласно чл. 13 от Закона за електронни съобщения и чл. 6 от Правилника за дейността на СНРЧС.

Бяха извършени процедури по междуведомствено съгласуване със заинтересованите държавни органи и служби, представени в Съвета, във връзка с:

 • посещение на министър-председателя на Република Корея;
 • посещение на президента на Република Франция;
 • посещение на министъра на външните работи и външноикономическите отношения на Унгария;
 • получена вербална нота № 112.129.2017 от 11.09.2017 г. от Посолството на Република Полша в София;
 • посещение на министъра на храните, земеделието и животновъдството на Република Турция.

3. Други въпроси в областта на разпределението и ползването на радиочестотен спектър, както и електромагнитната съвместимост между радиосъоръженията и радиослужбите, разгледани в рамките на Съвета през 2017 г.

Съветът взе решения по следните въпроси:

 • възможности за определяне на радиочестотен ресурс в радиочестотния обхват 400 MHz с ширина на честотната лента от поне 2 MHz за използване от службите на МВР на безпилотни летателни апарати (дронове) за професионални цели;
 • изпращане поздравително писмо за изстрелването на първия български комуникационен спътник на България САТ;

Съветът разгледа и обсъди следните проблеми без да вземе решение по тяхното разрешаване:

 • провеждането на учения при криза от военен характер, по отношение на контрола на радиочестотния спектър;
 • радиосмущения в работата на електронни съобщителни мрежи от земна подвижна радиослужба – PMR в обхват 160 МНz, причинени от съоръжения на национална сигурност;
 • съществуващ проблем при процедурата по съгласуване на заявките за временно ползване на радиочестоти, които се изпращат от МВнР, с цел нейното облекчаване;
 • изготвяне на проект на Механизъм за оперативно съгласуване, определящ начина на съгласуване на заявки за временно ползване за радиочестоти и радиочестотни ленти.

III. Насоки за дейността на СНРЧС през 2018 г.

Съветът по националния радиочестотен спектър ще продължи дейността си през 2018 г. по поддържане на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с решенията и препоръките на Европейската комисия за хармонизирано използване на радиочестотния спектър, с цел ефективното му и ефикасно планиране, разпределение и използване.

В тази връзка Съветът ще продължи работата си по:

- освобождаване на обхвати 700 MHz, 800 MHz и радиочестотна лента 470-694 MHz, определени за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги;

- хармонизация с Европейската таблица за честотните разпределения;

-  осигуряване на ресурс за изграждане на безжични широколентови мрежи от ново поколение;

- подобряване на условията за развитие и функциониране на пазарите на електронни съобщения и насърчаване на конкуренцията;

- разгръщането на широколентови услуги, с цел повишаване на качеството им, иновациите и инвестициите в модерни технологични решения;

- ще продължи дейността си по провеждането на национална и международна координация на радиочестоти и радиочестотни ленти за нуждите на националната сигурност;

- подготовка и развитие на 5G (изготвяне на Стратегическата пътна карта за 5G свързаност в Европа).

 

[1] Решение (ЕС) 2016/687 относно хармонизирането на радиочестотна лента 694-790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, и за гъвкава национална употреба