Годишен доклад за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър

Годишният доклад е изготвен на основание чл. 14 от Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС).

Докладът съдържа информация за разгледаните въпроси и приетите решения от Съвета в съответствие с правомощията му по Закона за електронните съобщения.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Съветът по националния радиочестотен спектър е консултативен орган към Министерския съвет (МС), създаден с ПМС № 262 от 3 декември 1998 г.

Основната дейност на Съвета е свързана с планиране и разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти, радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност, както и за съвместно ползване между тях в Република България. С цел ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър от неговите ползватели, Съвета полага усилия за създаване на условия за хармонизирано използване на радиочестотния спектър и постигане на целите от общ интерес на национално ниво, в съответствие с възприетата политика и решения на ЕС и актове на МСД.

II. РАБОТНА ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА ПРЕЗ 2016 г.

През 2016 г. Съветът по националния радиочестотен спектър е провел пет заседания, съгласно чл. 10 от Правилника за дейността на СНРЧС.

При решаването на важни въпроси от национален и международен характер, на заседанията бяха допуснати за участие външни заинтересовани лица, съгласно чл. 11, ал. 2 от Правилника за дейността му.

В началото на 2016 г. Съвета прие годишен доклад за дейността си за 2015 г., наличен на интернет страницата на министерството: раздел „Съобщения“, подраздел „Съвет по националния радиочестотен спектър“. Беше приета годишна работна програма с основни приоритети в дейността на Съвета за 2016 г., налична на интернет страницата на МТИТС: раздел „Съобщения“, подраздел „Съвет по националния радиочестотен спектър“.

1. Приоритетни дейности през 2016 г. 

- Изготвяне и приемане на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС).

Със Заповед № РД-08-86/25.02.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше създадена междуведомствена работна група, със задача да разгледа възможностите за съвместно ползване на обхвата 800 MHz и да формулира въпросите, които да бъдат поставени при провеждане на обществени консултации за установяване наличието на интерес от страна на потенциалните ползватели за инвестиции в изграждане на мрежи и предоставянето на услуги чрез този спектър.

Резултатите от работата на междуведомствената работна група бяха представени на заседание на Съвета по националния радиочестотен спектър.

Съветът взе решение да се преразпредели обхват 800 MHz, като радиочестотни ленти 811-821 MHz и 852-862 MHz се предоставят за гражданско ползване. За целта бе подготвен проект на изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.           На свое заседание, проведено на 19.09.2016 г., Съветът прие проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър. Проектът бе изготвен и актуализиран на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 3 от Правилника за дейността на СНРЧС, в съответствие с политиката на Европейския съюз, документите на международните организации, както и по предложения на заинтересованите ведомства и служби.

Приемането на проекта бе след предварително обсъждане на становищата по него от заинтересованите министерства и държавни служби, от проведената съгласувателна процедура по чл. 32 от УПНМСА и получените от общественото обсъждане становища.

Конкретните изменения и допълнения в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър произтичат от:

 1. Решения на Съвета по националния радиочестотен спектър, свързани с изпълнение на Решение за изпълнение 2010/267/ЕС на Европейската комисия от 6 май 2010 година относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента 790-862 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Европейския съюз, с цел осигуряване на условия за развитие на безжични широколентови мрежи от четвърто поколение (LTE) в Република България.
 2. Определяне на радиочестотни ленти 811-821 MHz и 852-862 MHz за гражданско ползване, с което се осигуряват условия за развитие на безжични широколентови мрежи от четвърто поколение (LTE) в Република България.
 3. Необходимост от предоставяне на ресурс, който да позволява на потребителите да се възползват от по-високи скорости и по-голям обем данни при ползване на електронни съобщителни услуги.
 4. Определяне на подходящ ресурс за изграждане на безжични широколентови мрежи в отдалечени и слабо населени райони на страната.

Измененията и допълненията в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър бяха приети с Решение № 834 на Министерския съвет от  октомври 2016 г.

- Изготвяне и приемане на Актуализирана Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България.

На свое заседание, проведено на 10.05.2016 г., Съветът прие проект на актуализирана Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България.

Проектът бе разработен от междуведомствена работна група, приета с решение от заседание на 15.12.2015 г. на СНРЧС и определена със Заповед № РД-08-53/08.02.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Актуализацията бе наложена предвид това, че действащата до този момент Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър е разработена през 2006 г.

В периода до началото на 2016 г. са настъпили редица промени, които влияят на дейността по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.

Членството на страната ни в Европейския съюз на 1 януари 2007 г. наложи законови,подзаконови нормативни актове и националните стратегически документи да се преработят в съответствие със законодателството на Съюза.

Проведените три Световни конференции по радиосъобщенията през периода 2007-2015 г. са определили някои нови тенденции в използването на радиочестотния спектър в световен мащаб.

С актуализираната Държавна политика се определят тенденциите и насоките за планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България в краткосрочен период – до края на 2017 г., средносрочен – до края на 2019 г., който съвпада със следващата Световна конференция по радиосъобщения (WRC-19), определяща насоките за ползване на радиочестотен ресурс в световен мащаб за следващия 3 – 4 годишен период и в дългосрочен – след 2020 г.

Политиката предвижда допълнителни честоти за мобилни комуникации и интернет, както и за модерни решения за „умни“ домове и офиси.

В политиката са отразени настъпилите промени на национално и международно ниво, оказващи влияние върху използването на радиочестотния спектър. Поставен бе акцент върху осигуряването на достатъчен и подходящ радиочестотен спектър за мобилните комуникации и за развитие на безжичните широколентови мрежи в обхвати 800 и 700 MHz. Те са определени в световен мащаб за водещи при внедряване и развитие на новите технологии в радиокомуникациите.

Важна насока в насърчаване на инвестициите е премахването на пречките за внедряване и развитие на перспективни технологии, които използват по ефективен и гъвкав начин радиочестотния спектър и предоставят възможност за съвместно съществуване на различни технологични платформи.

Отчитайки търсенето на пазара, международните разпределения и многогодишната програма на ЕС за политика в областта на радиочестотния спектър, в Актуализираната политика е предвидено осигуряване на достатъчен спектър за комуникации „Машина-Машина” (М2М – Machinе to Machinе), „Интернет на нещата“ и за устройствата с малък обсег на действие, които са в основата на внедряването на нови технологични решения за управление на „умни“ домове и офиси.

Актуализираната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България бе приета с Решение № 734 от 2.09.2016 г. на Министерския съвет.

2. Провеждане на национална и международна координация на радиочестоти и радиочестотни ленти.

Провеждането на национална и международна координация за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави е на основата на взаимност, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения.

През 2016 г. Съветът взе решения по отправени искания за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения, съгласно чл. 13 от Закона за електронни съобщения и чл. 6 от Правилника за дейността на СНРЧС.

Бяха извършени процедури по междуведомствено съгласуване с заинтересованите държавни органи и служби представени в Съвета, във връзка с:

 • 12-та неформална среща на държавните глави на държавите-членки на Европейския съюз от групата „Арайолуш“;
 • посещение на председателя на фонд „Хайдар Алиев“ г-жа Мехрибан Алиева, Република Азербайджан;
 • искане за разрешение за монтиране на спътникова комуникационна система (VSAT) от посолството на Кралство Саудитска Арабия в София;
 • констатирани електромагнитни смущения в канал(и) за радиовръзка „въздух-земя“, на който (които) се осъществява ръководството на полетите от РЦ за ОВД София;
 • деклариране на използвания радиочестотен спектър за нуждите на дипломатическите и консулските представителства на територията на Република България;
 • искане за ползване на радиочестотен спектър между Съвместния контактен център за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП „Капитан Андреево” и мрежата на гръцката полиция;
 • стартиране на процедура за модификация на радиочестотни назначения.

3. Други въпроси в областта на разпределението и ползването на радиочестотен спектър, както и електромагнитната съвместимост между радиосъоръженията и радиослужбите, разгледани в рамките на Съвета през 2016 г.

Съветът разгледа и обсъди въпроси, касаещи:

 • осигуряване на условия за определяне на радиочестотен спектър за Втори цифров дивидент и предприемане на мерки за прилагане на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на Комисията от 28 април 2016 г. относно хармонизиране на радиочестотна лента 694 – 790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични електронни съобщителни услуги за гъвкава употреба в Съюза, както и предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета за използване на радиочестотната лента 470-790 MHz в Съюза - със Заповед № РД-08-373/29.07.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе създадена междуведомствена работна група, със задача да изготви анализ и предложения на експертно ниво за предприемане на действия за хармонизиране на обхват 700 MHz. В резултат на дейността на работната група и проведена преписка между МТИТС и МО може да се направи заключение, че към 30 юни 2020 г. би могло да се осигурят за широколентови безжични услуги, в съответствие с разпределенията от Решение (ЕС) 2016/687, две дуплексни групи от по 20 MHz през 55 MHz в ленти 703-723 MHz и 758-778 MHz и на 2х5 MHz (698-703 MHz и 753-758 MHz ) за нуждите на PPDR;
 • възможности за определяне на радиочестотен ресурс от 2x10 MHz в обхват 700 MHz (за временно ползване) за нуждите на МВР, за провеждане на тестови изпитания на PPDR-LTE мрежа, във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС през 2018 г.;
 • възможности за осигуряване на радиочестотен ресурс за безпилотни летателни апарати (БЛА) за държавни нужди;
 • сключването на двустранни и тристранни споразумения във връзка с използването на радиочестоти от съседни държави в пограничните райони;
 • радиосмущения в работата на електронни съобщителни мрежи от земна подвижна радиослужба – PMR в обхват 160 МНz, причинени от съоръжения на национална сигурност;
 • съществуващ проблем при процедурата по съгласуване на заявките за временно ползване на радиочестоти, които се изпращат от МВнР, с цел нейното облекчаване.

III. Дейности и насоки на СНРЧС през 2017 г.

Съветът по националния радиочестотен спектър ще продължи активно дейността си и през 2017 г. по изпълнение на въвеждането на решенията и препоръките на Европейската комисия за хармонизирано използване на радиочестотния спектър, с цел ефективното му и ефикасно планиране, разпределение и използване.

В тази връзка Съветът ще продължи работата си по:

- осигуряването на достатъчен и подходящ радиочестотен спектър за мобилни комуникации и за развитие на безжичните широколентови мрежи в обхвати 800 MHz и 700 MHz;

- подобряване на условията за развитие и функциониране на пазарите на електронни съобщения и насърчаване на конкуренцията;

- разгръщането на широколентови услуги, с цел повишаване на качеството им, иновациите и инвестициите в модерни технологични решения;

- ще продължи дейността си по провеждането на национална и международна координация на радиочестоти и радиочестотни ленти.