Годишен доклад за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър за 2013 г.

Съветът по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) е създаден с Постановление № 262 от 3 декември 1998 г. на Министерския съвет.

Съветът се ръководи от председател.

Председател на съвета е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице.

Членове на съвета са до двама представители на Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Комисията за регулиране на съобщенията, Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за електронните съобщения, със Заповед РД-08-604/30.10.2013 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е оправомощен за председател на СНРЧС заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Георги Тодоров. 

Правилникът за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър е приет с ПМС № 288 от 5.12.2003 г., (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г., изм. и доп., бр. 78 и бр. 96 от 2005 г., бр. 63 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., изм. и доп. с ПМС № 370 от 2011 г.).

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Правилника заседанията на съвета са закрити.

На основание чл. 11, ал. 2 от Правилника с решение на съвета, на заседанията, или при разглеждане на определени точки от дневния им ред могат да бъдат допускани външни заинтересовани лица, на които се дава възможност да изразяват мнения.

За периода 2013 г. Съвета е провел четири заседания, съгласно чл. 10 от Правилника за дейността на СНРЧС.

С решение на съвета и на основание чл. 11, ал. 2 от Правилника, на заседанията, бяха допуснати за участие външни заинтересовани лица при разглеждане на определени точки от дневния им ред.

Дискутирани са и взети решения във връзка с:

 • Начало на процедура за нарушение срещу България № 2012/2214 по описа на Европейската комисия, във връзка с неизпълнение на задълженията й, произтичащи от Решение 2008/477/ЕО, в рамките на срока, предвиден в чл. 1 на Решение 2009/1/ЕО, изменено с Решение 2010/194/ЕО за освобождаването на радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността.
 • Дейността на Работната група, създадена със Заповед № РД-08-676/12.11.2012 г. на замсетник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и председател на СНРЧС, за изготвяне на проект на Предложение за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, следвайки решенията на Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2012).
 • Сигнал за констатирани радиосмущения на основната радиочестота на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД „ГВА”), локализирани в източното направление (засечен предавател на радиосмущение, намиращ се на таван на сграда от гара Елин Пелин).
 • Заявки за временно ползване на радиочестоти от американските военновъздушни сили в Европа (USAFE) за радиочестотна координация, изпратени от Министерство на отбраната.
 • Процедура по междуведомствено съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА) на проект на Постановление за предоставяне на средства по бюджета на Национална служба за охрана за прилагане на Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността.
 • Обсъждане и приемане на проект на Предложение за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС), следвайки решенията на Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2012).
 • Информация относно недостиг на радиочестоти за пограничните радиорелейни линии на МВР.
 • Обсъждане на постъпили становища по Проекта за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
 • Постъпили искания за временно ползване на радиочестоти от Фирма “СИНТИС” ООД за провеждане на изпитания на мобилни радиосмутители.
 • Разглеждане и обсъждане на получени писмени становища от заинтересованите министерства и държавни служби, относно изпратения за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА, проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС).
 • Междуведомствена координация, във връзка с локализирани смещения на територията на Република България.
 • Провеждане на национална и международна координация за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения.

Съгласно взетите през 2013 г. решения на Съвета бяха предприети конкретни действия по отношение на:

- Актуализация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

На основание на чл. 11, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Съвета по националния радиочестотен спектър изготвя проект на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър.

Планът се изготвя и актуализира в съответствие с политиката на Европейския съюз, документите на международните организации, както и по предложения на заинтересованите ведомства и служби с цел хармонизирано и ефективно използване на радиочестотния спектър.

С плана радиочестотният спектър се разпределя на радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби за граждански нужди, за нуждите на държавните органи и служби, свързани с националната сигурност, и за съвместно ползване между тях.

Разпределението на радиочестотния спектър на радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби се извършва в съответствие с принципите на разпределението и ползването на радиочестотния спектър в Европейския съюз и от Международния съюз по далекосъобщения.

На свое заседание, проведено на 9.04.2013 г., Съвета прие проект на Предложение за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, изготвен от Работната група, създадена със Заповед № РД-08-676/12.11.2012 г. на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и председател на СНРЧС.

Проектът бе гласуван за публикуване на обществено обсъждане и провеждане на съгласувателна процедура по чл. 32 от УПМСНА.

На свое заседание, проведено на 27.05.2013 г., Съвета взе решение да бъде подготвен Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, единствено в частта, отнасяща се до радиочестотни ленти 2500-2520 MHz и 2670-2690 MHz, поради приоритеността на въпроса за България, свързан и с нарушение № 2012/2214 по отношение на неизпълнение на задълженията по член 2, параграф 1 от Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността.

Решението бе взето във връзка с поети ангажименти от Република България да информира Европейската комисия за по-нататъшните развития по освобождаването на радиочестотната лента 2500-2690 MHz за граждански нужди, включително чрез полагане на усилия за обезпечаване на необходимите средства в държавния бюджет.

С Решение № 381 от 28.06.2013 г. Министерския съвет прие изменение и допълнение на НПРРЧС, единствено в частта за радиочестотните ленти 2500-2520 MHz и 2670-2690 MHz.

Българската страна е ангажирана пред ЕК да докладва напредъка по изпълнението на решението при следните условия и срокове:

- 15.11.2014 г.: Първи доклад: Българските власти се задължават към 15.11.2014 г. да представят доклад за напредъка по отношение на фактическото освобождаване на радиочестотната лента 2.5 -2.6 GHz в 4 от 6-те големи града (в т.ч. гр. София).

- 01.09.2015 г.: Втори доклад: Българските власти се задължават към 01.09.2015 г.  да представят доклад за напредъка, показващ че радиочестотната лента 2.5 - 2.6 GHz e освободена на 100% за територията на цялата страна. Предложеният график е съобразен с представеното на ЕК от българската страна ПМС № 90 от 23.04.2013 г.

Останалите предложения за изменение и допълнение на НПРРЧС, отнасящи се до решенията на Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2012) към Международния съюз по далекосъобщения (МСД), бяха допълнително обсъдени в рамките на работната група, създадена към СНРЧС.  

Причина за поредното отлагане на приемането на целия проект бе липсата на осигуряване на достатъчно финансови средства, необходими за освобождаването на радиочестоти и радиочестотни ленти от страна на Министерство на отбраната.

На свое заседание, проведено на 10.12.2013 г., Съвета взе решение Проекта за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) да бъде синхронизиран с текстовете от доклад, изпратен до министър-председателя на Република България от междуведомствена работна група, създадена със Заповед № Р-161/27.08.2013 г. на Министерския съвет (МС), касаещи сроковете за поетапното освобождаване на радиочестотен ресурс от МО, предназначен за GSM-R, „Цифров дивидент“ и DVB-T.

Задачата на  междуведомствената работна група бе да извърши анализ и изготви предложение за целево финансиране по години за изпълнение на проектите на Министерството на отбраната, свързани с освобождаване на радиочестотен спектър за изпълнение на Проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград (GSM-R), втори етап на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България и освобождаване на радиочестотната лента 790-862 MHz - „Цифров дивидент“.

Предложението е с цел:

 • Реализиране на втория етап от DVB-T Плана;
 • Избягване на налагането на финансова санкция от Съда на ЕС, поради неосигуряването на свободни честоти за предприятията, на които са издадени разрешения за реализация на Втория етап от DVB-T Плана;
 • Гарантиране на модернизацията на железопътната инфраструктура в Република България;
 • Освобождаване на радиочестотната лента 790-862 MHz – „цифров дивидент” и предоставянето й за развитие на безжични широколентови услуги, което е задължение на страната ни в рамките на постигането на единния цифров пазар на ЕС.

Окончателният Проект за изменение и допълнение на НПРРЧС, както и становищата по него от заинтересованите министерства и държавни служби от проведената съгласувателна процедура по чл. 32 от УПНМСА и получените от общественото обсъждане становища, са предвидени за разглеждане на заседание на СНРЧС, което ще бъде проведено на 17.01.2014 г., преди внасянето му в Министерския съвет.

- Провеждане на национална и международна координация на радиочестоти и радиочестотни ленти

 • Извършване на междуведомствено съгласуване, съгласно чл. 6, ал. 1 от Правилника за дейността на СНРЧС на радиочестоти и радиочестотни ленти по постъпили заявки от чужди администрации, със съответните технически параметри, място и период на ползване:

-  Провеждане на междуведомствена процедура по съгласуване за ползване на радиочестоти от Посолството на САЩ в Република България, в случай на пълен отказ на всички останали радио-телекомуникационни и компютърни мрежи, в случай на природни бедствия и форсмажорни ситуации за връзка с американските мисии в съседни на Република България държави.

- Провеждане на междуведомствена процедура по съгласуване, във връзка с изтекло Разрешение/Лицензия № 120-00197/13.07.2000 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR, издадено на Посолството на САЩ в Република България.

Уведомена е Комисията за регулиране на съобщенията за издаване на съответното разрешение по реда на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

- Провеждане на междуведомствена процедура по съгласуване, относно заявка за ползване на радиочестоти, във връзка с провеждане на съвместно международно учение с военни формирования от Република България и САЩ.

- Провеждане на междуведомствена процедура по съгласуване, относно постъпила заявка за радиочестоти, със съответни технически параметри, за провеждане на съвместни действия за радиочестотна координация между Военновъздушните сили (ВВС) на Република България и военновъздушните сили на САЩ.

- Международно съгласуване на Проект за разпределение на радиочестотните назначения по протежение на границата между Република България и Република Румъния, използвани от TETRA системата на МВР и съответните радиосистеми от страна на Румъния. Координираното използване на радиочестотните ленти осигурява необходимата съвместимост предотвратява вероятността за смущения в радиосистемите в пограничните райони между двете страни при реализация на настоящи и бъдещи проекти.

- Провеждане на междуведомствена процедура по съгласуване, относно заявка за ползване на радиочестота за осъществяване на обмен на информация за нуждите на гранично-полицейските власти на Република Гърция, във връзка с получена вербална нота № 601/12/АС 2800 от Посолството на Гърция, с искане за разполагане на базова станция на гранично-контролно пропускателен пункт (ГКПП) „Златоград" (намиращ се на българска територия) и съгласуване на радиочестота за обмен на информация с радиокомуникационния центьр на гръцката полиция в град Ксанти, Гърция.

- Координация на нерегламентирани радиосмущения от територията на Република България върху системата COSPAS-SARSAT, във връзка с получено писмо от  Бюрото по радиокомуникации.

- Междуведомствена координация между МО и ГД “ГВА“, във връзка с използване на специфично оборудване от Военновъздушните сили (ВВС).

 • Извършване на междуведомствено съгласуване, съгласно чл. 13 от ЗЕС на радиочестоти и радиочестотни ленти по постъпили други заявки, със съответните технически параметри, място и период на ползване:

С цел защита и контрол от смущения на радиочестотите и радиочестотните ленти, предназначени за въздухоплаването, на гражданските обществени електронни съобщителни мрежи и на органите за националната сигурност и обществения ред, бяха предприети конкретни действия:

- Провеждане на съгласувателна процедура със заинтересованите държавни органи и служби, относно искане за временно ползване на радиочестоти от Фирма “СИНТИС” ООД, за провеждане на полеви изпитания на антитерористични возими радиосмутители тип BJTMVIP-300X2v4KV, използвани за защита от взривни устройства, дистанционно активирани по радиоканал, предназначени за президента на Египет.

- Участие и извършване на контролни измервания от компетентните органи и оценка на влиянието на радиосмутителите върху работата на средствата за радионавигация, комуникация и радиолокационен обзор, използвани от гражданската авиация при провеждане на полеви изпитания на мобилните радиосмутители на фирма „СИНТИС” ООД, с цел осигуряване на защитни „прозорци“, в които да няма смущения на радиочестотните ленти, предназначени за въздухоплаването, за обществените електронни съобщителни мрежи и ползваните от органите за националната сигурност и обществения ред.

Забележка: Годишният доклад е изготвен на основание чл. 14 от Правилника за дейността на СНРЧС.

В доклада не се отбелязват конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти, с цел осигуряване на защита на националната сигурност и отбраната, безопасността на въздухоплаването и корабоплаването, и на основание чл. 11, ал. 1 от Правилника за дейността на Съвета.