Годишен Доклад за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър за 2019 г.

Годишният доклад за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (Съвета/СНРЧС) е изготвен на основание чл. 14 от Правилника за дейността му.

Докладът съдържа информация за разгледаните въпроси и приетите решения от Съвета в съответствие с правомощията му по Закона за електронните съобщения.

 I. ВЪВЕДЕНИЕ

Съветът по националния радиочестотен спектър е консултативен орган към Министерския съвет (МС), създаден с ПМС № 262 от 3 декември 1998 г.

Основната дейност на Съвета е свързана с планиране и разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти, радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност, както и за съвместно ползване между тях в Република България. С цел ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър от неговите ползватели, Съветът полага усилия за създаване на условия за оптимално и хармонизирано използване на радиочестотния спектър и постигане на целите от общ интерес на национално ниво, в съответствие с възприетата политика и решения на ЕС и актове на Международния съюз по далекосъобщенията   

II. ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА ПРЕЗ 2019 г.

През 2019 г. Съветът по националния радиочестотен спектър проведе четири заседания, съгласно чл. 10 от Правилника за дейността на СНРЧС.

При решаването на важни въпроси от национален и международен характер, на заседанията бяха допуснати за участие и външни заинтересовани лица, съгласно чл. 11, ал. 2 от Правилника за дейността му.

На първото си заседание за годината, проведено на 21 февруари 2019 г., Съветът прие Годишен доклад за дейността си за 2018 г. и Годишна работна програма с основни приоритети в дейността на Съвета за 2019 г., които са публикувани на интернет страницата на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС): раздел „Съобщения“, подраздел „Съвет по националния радиочестотен спектър“

1. Приоритетни дейности през 2019 г.  

През 2019 г. в рамките на Съвета по националния радиочестотен спектър бяха извършени дейности по следните основни приоритети:

- Изготвяне и приемане на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС).

На свое редовно заседание, проведено на 21 февруари 2019 г., представителите на МВР в СНРЧС направиха предложение за изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър. На следващото заседание, проведено на 8 май 2019 г., Съветът взе решение и предложи да се създаде работна група, с участието на предствавители на МТИТС, КРС, МВР и МО, със задача изготвяне на Проект за изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър в обхвати: 700MHz, 400/450 MHz, 26 GHz, 23 GHz и 8025-8400 МHz.

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър е приет с Решение № 536 на МС от 12 септември 2019 г. Изменението и допълнението е подготвено от междуведомствена работна група, създадена със Заповед № РД-08-278/11.06.2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

С приетото изменение се постигат следните резултати:

  • създават се условия за предприемане на  конкретни практически действия за изпълнение на Решение на Министерски съвет № 887 от 6 декември 2018 г. за приемане на Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза;
  • осигуряват се условия за предоставяне на телекомуникационните оператори на радиочестотни ленти в обхват 700 MHz. Това е предпоставка за разгръщане на мобилни мрежи от пето поколение - 5G и пълно покритие на територията на страната. Използването на този обхват е от особена важност за осигуряване на покритие на отдалечени и слабо населени райони, където операторите нямат икономическа изгода да развиват мрежите си с изграждане на голям брой базови станции;
  • дава се възможност да се осигурят достатъчно големи честотни блокове в радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz и предоставянето им на операторите за изграждане на 5G мрежи в гъсто населени райони, където ще има повече ползватели на високоскоростни мобилни връзки;
  • постига се по-добро съответствие на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с таблицата за разпределение на радиочестотния спектър в Радиорегламента на МСД и Европейската таблица за разпределение радиочестотния спектър (ERC Report 25).

Допълнително, с приемане на проекта за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър се създават условия за стартиране работата на Комисията за регулиране на съобщенията по предоставяне за ползване от операторите на радиочестотни ленти в обхват 700 MHz, след освобождаване на заетия честотен ресурс от МО и от цифровата телевизия, и радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz.

- Изготвяне на проект на позиция за участието на Република България в Асамблеята по радиосъобщения (RA-19) и Световната конференция по радиосъобщения (WRC-19) на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), които се проведеоха в периода от 21 октомври до 22 ноември 2019 г. в гр. Шарм Ел-Шейх, Египет.

За подготовка на проект на позицията, по решение на СНРЧС, със Заповед № РД-08-360/22.08.2018 г. на министъра на транспарта, информационните технологии и съобщенията бе сформирана Работна група, със задача да изготви национална позиция за участието на Република България в Асамблеята по радиосъобщения (RA-19) и Световната конференция по радиосъобщения (WRC-19) на Международния съюз по далекосъобщения. Работната група проведе три заседания. Позицията на българската администрация по въпросите от дневния ред на WRC-19 е разработена след проучаване и анализ на доклада на директора на Радиобюрото на МСД за подготовката на WRC-19, общоевропейските предложения (ЕСР) на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (European Conference of Postal & Telecommunications Administrations - СЕРТ) и изразената позиция,  която трябва да се заемат от името на Европейския съюз по време на Световната конференция по радиосъобщения. В резултат на дейността на Работната група бе изготвен проект на позиция на Република България по точките от дневния ред за WRC-2019. В позицията са отчетени националните интереси в областта на радиосъобщенията, управлението и разпределението на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, влияние на нововъведенията в радиосъобщителните технологии и въпросите, свързани с предоставяните чрез тях услуги, както и необходимите промени в Регламента по радиосъобщения (РР) на Международния съюз по далекосъобщения.  

По време на WRC-19 бяха взети решения, които ще се отразятна бъдещата работа на СНРЧС при планиране и разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти.

Акцент в работата на конференцията бе поставен върху определянето на допълнителни радиочестотни ленти, които да осигурят по-нататъшното развитие на мобилните мрежи (IMT) от пето поколение (5G). По време на WRC-19 за IMT е определен общо 17,25 GHz спектър, в сравнение с 1,9 GHz честотна лента от предишната Конференция. От този спектър 14,75 GHz е хармонизиран в световен мащаб, достигайки 85% от глобалната хармонизация.

Определените нови радиочестоти ленти като 24.25-27.5 GHz, 37-43.5 GHz, 45.5-47 GHz, 47.2-48.2 и 66-71 GHz за 5G мрежи се очаква да гарантират изграждането на мрежови комуникационни среди за по-бърз пренос на данни, надеждно да свързват голям брой устройства и да обработват голям обеми данни с минимално закъснение. Това ще е основа за подобряване свързаността на хората, широко прилагане на Интернет на нещата (IoT), използване на приложения в транспортни системи и “умни“ градове. Прилагането 5G технологиите в следващите години се очаква да решат предизвикателствата пред 3G и 4G мрежите за поддържане на приложения за интелигентни домове и сгради, умни градове, 3D видео, работа в облачни технологии, отдалечени медицински услуги, виртуална и разширена реалност и масивна комуникация между машини и машини за автоматизация на индустрията. МСД пое ангажимент през 2020 г. да бъдат въведени стандартите в подкрепа на всички 5G приложения в полза на цялата телекомуникационна общност.

На основата на проведени проучвания WRC-19 предприе мерки за осигуряване на подходяща защита на съществуващите услуги в съседни радиочестотни ленти като спътникови услуги, проучването на Земята, метеорологични и други пасивни услуги.

WRC-19 определи план за проучвания за идентифициране на честотите за бъдещите нови компоненти на 5G като платформените съоръжения на голяма височина (HAPS), които могат да се използват като част от наземните мрежи за осигуряване на свързаност в отдалечени и слабонаселени райони, които е трудно да бъдат обхванати от наземните базови станции, свързани помежду си с оптични кабелни линии.

2. Провеждане на национална координация на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти  от чужди държави и/или от представителствата на международни организации

Провеждането на национална координация за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави е на основата на взаимност, както и от  международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения, се извършва съгласно чл. 13 от Закона за електронни съобщения и чл. 6 от Правилника за дейността на СНРЧС.

През 2019 г. Съветът извърши процедури по междуведомствено съгласуване и взе решения по следните отправени искания:

  • Получена нота № 35/Н/22.02.2019 г. от Посолството на Руската федерация в София за издаване на разрешение да ползване на радиочестоти в периода от 27 февруари до 06 март 2019 г. във връзка с посещението  на председателя на Правителството на Руската федерация г-н Дмитрий Медведев в България;
  • Получена нота № 045328/dg/07.03.2019 г. от командира на Жандармерията на Ватикана за издаване на разрешение да ползване на радиочестоти в периода от 05 май до 07 март 2019 г. във връзка с Апостолическото пътуване на Папа Франциск в България.

3. Други въпроси в областта на разпределението и ползването на радиочестотен спектър, както и електромагнитната съвместимост между радиосъоръженията и радиослужбите, разгледани в рамките на Съвета през 2018 г.

Съветът разгледа следните въпроси:

  • Съгласно решение от проведено на 24 септември 2019 г. заседание на Съвета, бе създадена работна група в рамките на СНРЧС, с представители на МО, НСО, ДАР, МВР, МТИТС и КРС, която да предложи решение за осигуряване на радиочестотен спектър от 2х5 MHz за нуждите на широколентовите PPDR мрежи и бъдещото използване на обхват 450 MHz.

Съгласно представен Протокол от работата на групата, след проведени три срещи в различен формат между представители на МТИТС, КРС, МВР, МО, НСО и ДАР, се предложи решение радиочестотни ленти 452.4 – 457.4  MHz /462.4 – 467.4 MHz да бъдат определени за нуждите на ВВ-PPDR мрежа, при изпълнение на определени условия. От страна на КРС е изразено становище, че спектърът, който ще бъде освободен от МВР не е реципрочен на получения и е недостатъчен и твърде малко за компенсиране на освободения от граждански ползватели честотен ресурс в размер на 9.5 MHz. По този начин новите разпределенията за PPDR, изключват възможността за бъдещо изграждане на широколентови мрежи за граждански нужди в честотна лента 450-470 MHz. Предлагат държавните служби и ведомства да направят рефарминг на ползваните от тях честоти и освободят ресурс в обхват 420 MHz така, че да се осигурят поне две дуплексни ленти за широколентови граждански мрежи и честотен ресурс за теснолентови граждански мрежи с ширина на канала 200 kHz с цел въвеждане на нови технологии и приложения като Интернет на нещата – теснолентов и мрежи с ниска мощност, които обхващат широки площи и се използват за теснолентови комуникации от типа машина-към-машина.

От страна на МТИТС се уточни, че при предстоящото изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър предоставянето на 2х5 MHz в обхват 450 MHz на МВР следва да бъде обвързано с освобождаването на спектър  в обхват 420 MHz в три годишен период след получаване на финансиране за изграждането на национална BB-PPDR мрежа.

  • Възможността за прилагане на Регламент (ЕС) № 1079/2012 за определяне на изисквания за честотно отстояние между гласовите канали за Единното европейско небе ще бъде осъществено в срока по чл. 9, пар. 11 от него.
  • Постъпил сигнал от КРС за наличие на радиосмущения в работата на електронни съобщителни мрежи от земна подвижна радиослужба – PMR в обхват 160 МНz, причинени от съоръжения на МО.