Годишна работна програма на Съвета по националния радиочестотен спектър

Дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) към Министерския съвет е възложена и регламентирана чрез Закона за електронните съобщения. Широкото участие на заинтересованите държавни институции и регулаторния орган гарантира ефективно използване на радиочестотния спектър в интерес на гражданите, предприятията предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги и националната сигурност.

Годишната работна програма за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър се изготвя на основание чл. 3, ал. 4 от Правилника за дейността на Съвета.

Заседанията на Съвета по националния радиочестотен спектър се ръководят от председател.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър, председателят свиква заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

При отсъствие на председателя, заседанията се ръководят от упълномощен от него член на Съвета.

Заседанията на Съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му, в това число задължително по един член - представител на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Правилника за дейността на СНРЧС, по искане на председателя или на най-малко два от държавните органи и служби може да се проведе извънредно заседание.

Дневният ред за всяко заседание се определя в зависимост от функциите по Правилника за дейността на Съвета, възникналите задачи и проблеми.

Основни дейности на СНРЧС за 2019 г. са:

  1. Подготовка на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър според решенията и препоръките на Европейската комисия и в съответствие с Европейската таблица за честотните разпределения с цел постигане на хармонизирано използване на радиочестотния спектър, ефективното му и ефикасно планиране, разпределение и използване;
  2. Изготвяне на позиция на Република България за участие в предстоящата Асамблея и Световната конференция по радиосъобщения (WRC-19) на Международния съюз по далекосъобщения, която ще се проведе от 28 октомври до 22 ноември 2019 г. в гр. Шарм Ел-Шейх, Египет;
  3. Разглеждане по компетентност на въпроси, произтичащи от изисквания на международни договори и законодателството на ЕС.

Текущи дейности, които се изпълняват през годината:

  1. Извършване на междуведомствено съгласуване при получаване на заявки с искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти, предназначени за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност, както и за съвместно ползване между тях, с цел защита на националната сигурност на страната, осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и ефективното използване на радиочестотния спектър.
  2. Междуведомствено съгласуване при искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации.
  3. Междуведомствено съгласуване, относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България.
  4. Разглеждане и решаване на въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост.