Годишна работна програма на Съвета по националния радиочестотен спектър

Дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) към Министерския съвет е възложена и регламентирана чрез Закона за електронните съобщения. Широкото участие на заинтересованите държавни институции и регулаторния орган гарантира ефективно използване на радиочестотния спектър в интерес на гражданите, предприятията предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги и националната сигурност.

Годишната работна програма за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър се изготвя на основание чл. 3, ал. 4 от Правилника за дейността на Съвета.

Заседанията на Съвета по националния радиочестотен спектър се ръководят от председател.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър, председателят свиква заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

При отсъствие на председателя, заседанията се ръководят от упълномощен от него член на Съвета.

Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му, в това число задължително по един член - представител на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Правилника за дейността на СНРЧС, по искане на председателя или на най-малко два от държавните органи и служби може да се проведе извънредно заседание.

Дневният ред за всяко заседание се определя в зависимост от възникналите задачи и проблеми.

През 2018 г. се предвижда проекта за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на рдиочестотния спектър да бъде предложен за приемане от Министерския съвет.

- Съобразно предварителния график на изпълнение, основни дейности на СНРЧС за 2018 г. са:

  1. Изготвяне на документи за внасяне в Министерския съвет на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
  2. Приемане и одобряване на проекта на Национална пътна карта, съгласно изпълнение на изискванията на Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на обхват 700 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови електронни съобщителни услуги.
  3. Активно подпомагане на дейността на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз при получаване на заявки с искане за временно ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от чужди делегации.
  4. Продължаване на работата по освобождаването на радиочестотни обхвати 700 MHz и 800 MHz.
  5. Подпомагане дейността при изготвянето на Стратегическата пътна карта за 5G свързаността в Европа.    

- Текущи дейности, които се изпълняват през годината:

  1. Извършване на междуведомствено съгласуване при получаване на заявки с искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти, предназначени за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях, с цел осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването, защита на националната сигурност и отбраната на страната и ефективното използване на радиочестотния спектър.
  2. Междуведомствено съгласуване при искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации.
  3. Междуведомствено съгласуване, относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България.
  4. Разглеждане и решаване на въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост.
  5. Осъщствяванe на международно координиране за всички радиослужби на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ги използват, за нуждите на националната сигурност.