Годишна работна програма на Съвета по националния радиочестотен спектър

Дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) към Министерския съвет е възложена и регламентирана чрез Закона за електронните съобщения. Широкото участие на заинтересованите държавни институции и регулаторния орган гарантира ефективно използване на радиочестотния спектър в интерес на гражданите, предприятията предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги и националната сигурност.

Годишната работна програма за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър се изготвя на основание чл. 3, ал. 4 от Правилника за дейността на Съвета.

Заседанията на Съвета по националния радиочестотен спектър се ръководят от председател.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър, председателят свиква заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

При отсъствие на председателя, заседанията се ръководят от упълномощен от него член на Съвета.

Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му, в това число задължително по един член - представител на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Правилника за дейността на СНРЧС, по искане на председателя или на най-малко два от държавните органи и служби може да се проведе извънредно заседание.

Дневният ред за всяко заседание се определя в зависимост от възникналите задачи и проблеми.

Взетите решения по време на Световната конференция по радиосъобщения към Международния съюз по далекосъобщения, проведена през 2015 г. налагат изменения и допълнения в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС). Измененията и допълненията на плана, предвидени за 2017 г. произтичат и от международните ангажименти за хармонизиране с решения на Европейската комисия, както и решенията и препоръките на Европейския комитет по пощи и далекосъобщения. Актуализацията на плана ще е в съответствие с политиката на Европейския съюз в областта на радиочестотния спектър.

В тази връзка през 2017 г. се предвижда създаване на междуведомствена работна група към МТИТС, съставена от представители на заинтересованите ведомства и държавни служби. Работната група следва да направи преглед и анализ на необходимостта от изменение на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, както и да изготви проекта за изменение и допълнение на плана.    

Съобразно предварителния график на изпълнение, основни дейности на СНРЧС за 2017 г. са:

  1. Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
  2. Предприемане на мерки за прилагане на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на Комисията от 28 април 2016 г., относно хармонизиране на радиочестотна лента 694 – 790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични електронни съобщителни услуги за гъвкава употреба в Съюза, както и предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотната лента 470 – 790 MHz в Съюза.
  3. Приемане на решение за целево определяне и хармонизирано използване на спектър в обхват 700 за обществената безопасност и оказване на помощ при бедствия (Public Protection and Disaster Relief – PPDR) в България.          

Текущи дейности, които се изпълняват през годината:

  1. Извършване на междуведомствено съгласуване при получаване на заявки с искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти, предназначени за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях, с цел осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването, защита на националната сигурност и отбраната на страната и ефективното използване на радиочестотния спектър.
  2. Междуведомствено съгласуване при искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации.
  3. Междуведомствено съгласуване, относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България.
  4. Разглеждане и решаване на въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост.
  5. Осъщствяванe на международно координиране за всички радиослужби на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ги използват, за нуждите на националната сигурност.