Годишна работна програма на Съвета по националния радиочестотен спектър за 2020 г.

Дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) към Министерския съвет е възложена и регламентирана чрез Закона за електронните съобщения и има за цел да гарантира ефективно използване на радиочестотния спектър за граждански нужди и национална сигурност.

Годишната работна програма за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър се изготвя на основание чл. 3, ал. 4 от Правилника за дейността на Съвета.

През 2020 г. в Годишната програма на СНРЧС се включват следните дейности:    

Основни дейности:

1. Подготовка на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър според Финалните актове, приети на проведената през 2019 г. Световна конференция по радиосъобщения (WRC-19) на Международния съюз по далекосъобщения, в съответствие с решенията и препоръките на Европейския съюз, документите на международни организации и в съответствие с Европейската таблица за честотните разпределения, с цел постигане на хармонизирано използване на радиочестотния спектър, ефективното му и ефикасно планиране, разпределение и използване, както и с оглед нуждите на заинтересованите държавни органи и служби от националната сигурност;

2. Подготовка на проект за цялостно ревизиране и актуализиране на класифицирания Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;

3. Разглеждане по компетентност на въпроси, произтичащи от изисквания на международни договори и законодателството на ЕС.

4. Изготвяне на проект на изменение и допълнение на Правилника за дейността на СНРЧС.

Текущи дейности:

1.  Извършване на междуведомствено съгласуване при получаване на заявки с искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти, предназначени за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност, както и за съвместно ползване между тях, с цел защита на националната сигурност на страната, осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и ефективното използване на радиочестотния спектър.

2. Междуведомствено съгласуване при искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации.

3.   Междуведомствено съгласуване, относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България.

4.  Разглеждане и решаване на въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост.