Годишна работна програма на Съвета по националния радиочестотен спектър за 2021 г.

Дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) към Министерския съвет е възложена и регламентирана чрез Закона за електронните съобщения и има за цел да гарантира ефективно използване на радиочестотния спектър за граждански нужди и национална сигурност.

Годишната работна програма за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър се изготвя на основание чл. 3, ал. 4 от Правилника за дейността на Съвета.

През 2021 г. в Годишната програма на СНРЧС се включват следните дейности:   

- Основни дейности:

 1. Изготвяне на документи за внасяне в Министерския съвет на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
 2. Актуализиране на конкретното Разпределение на радиочестоти и радиочестотни ленти в класифицирания Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, изготвян в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация;
 3. Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на СНРЧС и комплект документи за внасяне в Министерски съвет, в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения;
 4. Разглеждане по компетентност на въпроси, произтичащи от изисквания на международни договори и законодателството на ЕС;
 5. Изготвяне на проект на актуализирана Държавната политика по планиране и разпределяне на радиочестотния спектър;
 6. Разглеждане на проблема за управлението на радиочестотния спектър в условия на криза и повишаване на готовността.

- Текущи дейности, които се изпълняват през годината:

 1. Извършване на междуведомствено съгласуване при получаване на заявки с искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти, предназначени за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност, както и за съвместно ползване между тях, с цел защита на националната сигурност на страната, осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и ефективното използване на радиочестотния спектър.
 2. Приемане на решения за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от радиочестотния спектър, определен за национална сигурност, за радиосъоръжения на чужди съседни държави за целите на трансграничния контрол и сътрудничество на основата на взаимност, когато това произтича от поети от Република България международни задължения.“
 3. Междуведомствено съгласуване разрешаването за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държави - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България, когато е необходим допълнителен радиочестотен спектър, извън определения за Министерство на отбраната.
 4. Продължаване на работата по освобождаването на радиочестотни обхвати 700 MHz и 800 MHz.
 5. Разглеждане и решаване на въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост.