Инвестиционна програма за изпълнение на условията за усвояване на средствата от европейските фондове за периода 2021 – 2027 г.

С Решение на Министерския съвет № 368 от 25 юни 2019 г. е одобрен списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за усвояването на средствата от ЕС за програмен период 2021 – 2027 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определено като отговорна административна структура за изпълнението на тематичното отключващо условие „Цялостно планиране на транспорта на подходящото равнище“.

За да бъде адресирано тематичното условие е необходимо да се осигури наличието на мултимодално картографиране на съществуващи и планирани инфраструктури до 2030 г. (с изключение на местно ниво). В тази връзка в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е разработена Инвестиционна програма за изпълнение на условията за усвояване на средствата от европейските фондове за периода 2021 – 2027 г. Документът включва десет раздела, фокусирани върху общата политика за транспортна свързаност на Република България до 2030 г., и върху отделните критерии, залегнали в тематичното условие, като по този начин описва стратегията, която ще се следва за изграждането на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна и интермодална Трансевропейска транспортна мрежа.

Програмата е разработена в сътрудничество с НК „Железопътна инфраструктура“, Агенция „Пътна инфраструктура“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“, ИА „Железопътна администрация“, „Метрополитен“ ЕАД, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и  водите и Министерство на енергетиката.

Документът е одобрен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 30 юни 2021 г.

Приложения
Прикачен файл Размер
investment_programme_approved_pk.pdf 38.94 MB