ОБЩ ПРАВИЛНИК на Всемирния пощенски съюз (преработен и приет от Конгреса в Доха 2012 г.)

Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 9.07.2014 г. – ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2015 г., в сила за Република България от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 45 от 7.06.2019 г., в сила от 1.07.2019 г., изм., бр. 57 от 4.07.2023 г., в сила от 1.07.2022 г.