СПОРАЗУМЕНИЕ за услугите по пощенските плащания

Ратифицирано със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 9 юни 2023 г. – ДВ, бр. 53 от 2023 г. В сила за Република България от 1.07.2022 г. Издадено от министерство на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 58 от 7.07.2023 г., в сила от 1.07.2022 г.

Приложения