ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз

Ратифициран със закон, приет от 49-ото НС на 9.07.2023 г. - ДВ, бр. 53 от 20.06.2023 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 57 от 4.07.2023 г., в сила за Република България от 1.07.2022 г.