ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Всемирната пощенска конвенция

Ратифициран със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 9.06.2023 г. – ДВ, бр. 53 от 2023 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 58 от 7.07.2023 г., в сила за Република България от 1.07.2022 г.

Приложения