Вие сте тук

Документи

Достъп до правото на Европейския съюз

Портал за достъп до Европейското законодателство на български език

Портал за достъп до Европейското законодателство на английски език

Регламенти

 • Регламент (ЕО) № 531/2012 на Европейския Парламент и на Съвета
 • Регламент (ЕО) № 544/2009 на Европейския Парламент и на Съвета
 • Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета
 • Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета
 • Регламент /ЕО/ № 2887/2000 на Европейския парламент и на Съвета
 • Регламент за изпълнение (ЕС) №1203/2012 на Комисията от 14 декември 2012 г. за отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно в Съюза
 • Регламент (ЕС) № 611/2013 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2013 година относно мерките, приложими за съобщаването на нарушения на сигурността на личните данни съгласно Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации
 • Регламент (ЕС) 2015/2120 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2015 годиназа определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка селектронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роумингав обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2352 на Комисията от 16 декември 2015 година за определяне на средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза

Директиви

 • Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
 • Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
 • Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
 • Директива 2002/77/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
 • Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
 • Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
 • Директива 2002/21/ЕO на Европейския парламент и на Съвета
 • Директива 2002/20/ЕO на Европейския парламент и на Съвета
 • Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
 • ПОПРАВКА на Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги
 • ПОПРАВКА на Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите
 • ДИРЕКТИВА 2013/37/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор
 • ДИРЕКТИВА 2014/61/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи

Решения

 • Решение за изпълнение на комисията от 23 април 2013 година
 • За определянето на практически механизми, единни формати и методология във връзка с описа на радиочестотния спектър, установен с Решение No 243/2012/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър
 • Решение на Комисията от 10  октомври 2011  г. относно  условията  за  съгласувано  прилагане  на  правилата  за  привеждане  в  изпълнение  по отношение  на  мобилни  спътникови  услуги (МСУ)
 • Решение на Комисията от 6 май 2010 година относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента 790—862 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Европейския съюз  (2010/267/ЕС)
 • Решение на Комисията 2009/766/ЕО
 • Решение на Комисията 2009/884/ЕО
 • Решение на Комисията 2007/116/ЕО
 • Решение за радиочестотния спектър № 676/2002/ЕO на Европейския парламент и на Съвета
 • Решение на Kомисията от 17 януари 2005 година за хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата от 24 GHz за временно използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността  (2005/50/ЕО)
 • Решение на Kомисията от 30 юни 2010 година за изменение на Решение 2006/771/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие
 • Решение на Kомисията от 12 февруари 2007 година за изменение на Решение 2005/513/ЕО относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN) (2007/90/ЕО)
 • Решение на Kомисията от 14 февруари 2007 година относно хармонизиране на използването на радиочестотнияспектър в честотнияобхват от 2 GHz за въвеждането на системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (2007/98/ЕО)
 • Решение на Kомисията от 21 февруари 2007 година за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността (2007/131/ЕО)
 • Решение на Kомисията от 7 април 2008 година относно хармонизираните условия за използване на радиочестотния спектър за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Общността  (2008/294/ЕО)
 • Решение на Kомисията  от 21 април 2009 година за изменение на Решение 2007/131/ЕО за разрешаване използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността (2009/343/ЕО)
 • Решение на Kомисията от 16 май 2007 година относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността (2007/344/ЕО)
 • Решение на Kомисията от 13 май 2009 година за изменение на Решение 2006/771/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (2009/381/ЕО)
 • Решение на Kомисията от 21 май 2008 година относно хармонизирането на радиочестотната лента 3 400-3 800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (2008/411/ЕО)
 • Решение на Kомисията  от 13 май 2009 година относно подбора на оператори на общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (2009/449/ЕО)
 • Решение на Kомисията   от 13 юни 2008 година за хармонизиране на радиочестотната лента 2 500-2 690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (2008/477/ЕО)
 • Решение на Kомисията от 11 юли 2005 година относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN) (2005/513/ЕО)
 • Решение на Kомисията  от 8 юли 2004 година за хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата от 79 GHz за използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността (2004/545/ЕО)
 • Решение на Kомисията от 5 август 2008 година относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5 875-5 905 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС) (2008/671/ЕО)
 • Решение на Kомисията  от 13 август 2008 година за изменение на Решение 2005/928/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 169,4-169,8125 MHz в Общността  (2008/673/ЕО)
 • Решение на Kомисията от 9 ноември 2006 година за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (2006/771/ЕО)
 • Решение на Kомисията 2006/804/8 (RFID)
 • Решение на Kомисията  от 20 декември 2005 година относно хармонизирането на честотната лента 169,4-169,8125 MHz в Общността (2005/928/ЕО)
 • Решение на Комисията от 16 декември 2008 година за предоставяне на дерогация по искане на Република България в съответствие с Решение 2008/477/ЕО на Комисията за хармонизиране на радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (2009/1/ЕО)
 • Решение № 585/2014/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година за въвеждането на оперативно съвместимата в целия Съюз услуга eCall

Препоръки

 • Препоръка на Комисията от 8 септември 2011 година относно подкрепата за обхващаща целия ЕС услуга еCall в електронните съобщителни мрежи за предаване от превозни средства на спешни повиквания на телефонен номер 112 (еCall)
 • Препоръка на Комисията от 12 декември 2012 г. относно процедурата за уведомяване, предвидена в чл. 22, параграф  3 от Директива 2002/22/ЕО относно уневерсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги