Информация относно издаваните от министъра актове в изпълнение на неговите правомощия съгласно правилото на чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ

При изпълнението на своите правомощия министърът на транспорта и съобщенията издава следните административни актове:

I. В областта на автомобилния транспорт

I.А. Движение по пътищата

1. Прегледи на пътни превозни средства

- Разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства

Правно основание - чл. 148, ал. 2 от Закона за движението по пътищата;

Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

- Заповеди за заличаване от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти

Правно основание – чл. 148, ал. 11 от Закона за движението по пътищата;

Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

- Министърът на транспорта и съобщенията утвърждава образеца на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Правно основание – чл. 39 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

2. Обучение и психологическа годност на водачите на моторни превозни средства

- Разрешения за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Правно основание – чл. 152, ал. 3 от Закона за движението по пътищата;

Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

- Удостоверения за регистрация за извършване на дейности по организиране и провеждане на психологическите изследвания на водачите на моторни превозни средства

Правно основание – чл. 153в, ал. 4 от Закона за движението по пътищата;

Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания

3. Административнонаказателни актове

- Наказателни постановления за нарушения на Закона за движението по пътищата

Правно основание –  чл. 189, ал. 12 от Закона за движението по пътищата

I.Б. Автомобилни превози

1. Автомобилни превози на територията на Република България

- Лицензи за извършване на обществен превоз на пътници или товари

Правно основание - чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

2. Международни автомобилни превози

Лицензи на Общността за извършване на международни превози на пътници или товари

Правно основание –чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Разрешителни за достъп на чуждестранни превозвачи до превоз на товари на българска територия (когато такова се изисква по силата на двустранни и многостранни международни договори, по които Република България е страна)

Правно основание - чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 2 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Разрешителни за международен превоз на пътници (когато такова се изисква по силата на международни договори, по които Република България е страна)

Правно основание – чл. 29 и 30/чл. 34, ал. 2 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Разрешителни, валидни за територията на Република България, за извършване на международен превоз по автобусна линия до държави, които не са членки на Европейския съюз

Правно основание – чл. 40, ал. 1 от Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Разрешителни за извършване на превоз на пътници по автобусна линия до държави-членки на Европейския съюз

Правно основание – чл. 45д, ал. 1 от Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Министърът или упълномощено от него лице утвърждават образец на разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници с автобуси до държави, които не са членки на Европейския съюз

Правно основание – член 46 от Наредба № 11 от 2002 г.  за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Разрешителни, валидни за територията на Република България, за извършване на международен совалков превоз на пътници с автобуси до държави, които не са членки на Европейския съюз

Правно основание – член 50, ал. 1 от Наредба № 11 от 2002 г.  за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Заповеди, с които се определят условията и редът за разпределяне и използване Многостранните разрешителни за международен превоз на товари по шосе (ЕКМТ/СЕМТ), предоставени от Международния транспортен форум

Правно основание – чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за автомобилните превоз

3. Комбинирани превози

- Министърът на транспорта и съобщенията утвърждава образец на удостоверенията за вътрешен комбиниран превоз (които се предоставят на превозвачите на граничните пунктове при влизане в страната)

Правно основание – чл. 10ж от Закона за пътищата;

Глава четвърта от Закона за железопътния транспорт; Наредба № 53 от 10.02.2003 г. за комбиниран превоз на товари

4. Документи на водачи и пътни превозни средства

- Разрешения за организиране на курсове за обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността на превоза на опасни товари

Правно основание - чл. 14а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

- Сертификати за водачи на превозни средства за осъществяване на международен превоз на товари (за водачи – граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз)

Правно основание – чл. 7а, ал. 4 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Карти за квалификация на водачи (при осъществяване на превозите, вкл. при превози за собствена сметка, с превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление от категории и подкатегории M2, M3, N2, N3

Правно основание – чл. 7б, ал. 1  от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

- Удостоверения на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници или товари (за всяко отделно превозно средство, с което се извършва превозната дейност)

Правно основание – чл. 7, ал. 1 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

- Заверени копия на лицензи на Общността (за всяко отделно превозно средство, с което се извършва превозната дейност)

Правно основание – чл. 7, ал. 1 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Удостоверения за преминати допълнителни прегледи на автобуси, с които се извършват превози (случайни и за собствена сметка) на деца и/или ученици

Правно основание – чл. 29б, ал. 3 от Закона за автомобилните превози

5. Административнонаказателни актове

- Наказателни постановления за нарушения на Закона за автомобилните превози (с изключение на тези по чл. 93а)

Правно основание – чл. 92, ал. 2 от Закона за автомобилните превози

II. В областта на железопътния транспорт

1. Оценяване и проверка на съответствието на железопътната система

- Разрешения за извършване на дейностите по оценяване и проверка на съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост на съставните елементи и подсистемите на железопътната система

Правно основание – чл. 115б, ал. 1 от ЗЖТ

Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

- Разрешения за извършване на дейностите по оценяване съответствието на подсистема или на част от подсистема на железопътната система с изискванията на националните правила за безопасност или с техническите правила, които се използват за прилагането на съществените изисквания за съответната подсистема

Правно основание – чл. 115б, ал. 2 от ЗЖТ

Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

2. Железопътни превози

- Лицензии за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари

Правно основание – чл. 37, ал. 1 от ЗЖТ;

Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари

- Временни лицензии за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари

Правно основание – чл. 42, ал. 6 от ЗЖТ;

Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари

III. В областта на водния транспорт

1. Изграждане и разширение на пристанищни обекти

- Решения за разширяване на съществуващи и за изграждане на нови пристанища за обществен транспорт с национално значение

Правно основание - чл. 112а, ал. 3 от ЗМПВВППРБ

- Актове във връзка с провеждането на процедури за изработване и одобряване на генерални планове на пристанища за обществен транспорт, в т.ч.:

- Заповеди за даване на разрешение за изработване на проекти на Генерални планове на пристанища за обществен транспорт – съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството

Правно основание – чл. 20, ал. 1 от Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

- Заповеди за одобряване на проекти на генерални планове на пристанища за обществен транспорт – съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството

Правно основание – чл. 112а, ал. 5 от ЗМПВВППРБ; чл. 36, ал. 1 от Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

2. Експлоатационна годност на пристанищни обекти и предоставяне на пристанищни услуги

- Удостоверения за експлоатационна годност на пристанища

Правно основание – чл. 95, ал. 2 от ЗМПВВППРБ;

Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

- Заповеди за временно преустановяване или ограничаване на експлоатацията на пристанище

Правно основание – чл. 96, ал. 2, съответно 3 от ЗМПВВППРБ

Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

- Удостоверенията за експлоатационна годност на специализирани пристанищни обекти

Правно основание – чл. 111в, ал. 2 от ЗМПВВППРБ;

Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

- Заповеди за временно преустановяване на експлоатацията на специализирани пристанищни обекти

Правно основание – чл. 111в, ал. 3 от ЗМПВВППРБ;

Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

- Заповеди за преустановяване на дейности по предоставяне на пристанищни услуги

Правно основание – чл. 116, ал. 6 от ЗМПВВППРБ

3. Плавателни средства

- Заповеди за обявяване на регистри на друга държава за съвместими с българския регистър на корабите

Правно основание – чл. 27 от Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите във връзка с чл. 33, ал. 2 и чл. 45, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване

4. Сигурност на корабоплаването

- Международни свидетелства за сигурност на кораба/Временно международно свидетелство за сигурност на кораба;

Правно основание – чл. 60а, ал. 3 от ЗМПВВППРБ;

Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони

5. Радиокомуникация

- Свидетелства за правоспособност на радиооператорите от Световната морска система за бедствия и безопасност на морската подвижна радиослужба и морската подвижна-спътникова радиослужба и на оператори на радиостанции на плавателни съдове по вътрешните водни пътища;
- Разрешения за използване на радиостанции и радиолокационни станции на плаващи обекти

Правно основание – чл. 60б, т. 1 от ЗМПВВППРБ;

Наредба № 14 от 14.09.2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища

IV. В областта на въздушния транспорт

1. Летателна годност на въздухоплавателните средства

- Заповеди за въвеждане в действие на националните норми за летателна годност за отделните категории и видове въздухоплавателни средства

Правно основание – чл. 16а, т. 6 от ЗГВ; чл. 12, съответно чл. 14 от Наредба № 8 от 14.01.1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

2. Достъп до пазара на въздушни превозвачи и работа в гражданското въздухоплаване

- Актове във връзка с провеждането на процедури за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз, в т.ч.:

- Заповеди за откриване на конкурсни процедури за достъп до пазара на въздушни превозвачи

Правно основание – чл. 7, ал. 3 от ЗГВ, чл. 8 от Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз

- Заповеди за определяне на превозвача за назначаване по съответната договорена въздушна линия

Правно основание – Чл. 7, ал. 3 от ЗГВ, чл. 18 и чл. 19 от Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз

- Разрешения за работа в гражданското въздухоплаване на чужденци (които не са граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство)

Правно основание – чл. 34, ал. 2 от ЗГВ

3. Радиокомуникация

- Свидетелства за правоспособност на радиооператорите от въздушната подвижна радиослужба и въздушната подвижна спътникова радиослужба;
- Разрешения за използване на радиостанции на въздухоплавателни обекти

Правно основание – чл. 16з, т. 1 от ЗГВ

4. Административнонаказателни актове

- Наказателни постановления за нарушения по чл. чл. 143, т. 17 - 19 и чл. 144, т. 16 и 17 от Закона за гражданското въздухоплаване

Правно основание – чл. 148, ал. 5 от ЗГВ

V. В областта на съобщенията

1. Електронно управление

-Решение за ползване за краткосрочни събития на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения.

Правно основание – чл. 13, във вр. с чл. 10 от Закона за електронните съобщения

2. Пощенски услуги

- Заповеди за пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, и за изваждане от употреба на пощенски марки (ОТ КАТЕГОРИЯТА НА ОБЩИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ)

Правно основание – чл. 75, ал. 1 от Закона за пощенските услуги

Чл. 18, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от Наредба № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки

VI. По други закони

Закон за водите

чл. 201, ал. 4 от Закона за водите: Наказателни постановления за нарушения на Закона за водите при ползването за транспортни цели на вътрешните морски води и водите на териториалното море и на водите на река Дунав.

Закон за защита от шума в околната среда

Чл. 5, ал. 1, т. 2 – министърът на транспорта и съобщенията възлага изработването на стратегическите карти за шум за основните железопътни линии и основните летища;
Чл. 8, ал. 1, т .2 – министърът на транспорта и съобщенията възлага изработването на плановете за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда.

Закон за рибарството и аквакултурите

Чл. 17, ал. 14 – министърът на транспорта и съобщенията съвместно с министъра на земеделието одобрява 5-годишния план за извършване на проверки на мощността, бруто тонажа на риболовните кораби, вида, броя и характеристиките на риболовните съоръжения;
Чл. 45б – сертификати на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби.

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги

Чл. 18 – наказателни постановления за нарушения на закона.

Закон за отбраната и въоръжените сили

Чл. 26, т. 19 – списък на военните летища, които могат да бъдат определени за запасни летища на български граждански въздухоплавателни средства, изпълняващи международни и вътрешни обществени превози (съвместно с министъра на отбраната);
Чл. 131, ал. 3 – акт за определяне на режима на въздухоплаване във въздушното пространство на Република България при осъществяване на отбраната на страната (съвместно с министъра на отбраната).

Закон за чистотата на атмосферния въздух

Чл. 13, ал. 1 – норми за емисии на вредни вещества (замърсители) в отработилите газове от моторните превозни средства (съвместно с министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването).

Закон за Министерството на вътрешните работи

Чл. 185, ал. 2 – министърът на транспорта и съобщенията утвърждава образеца на превозен документ (карта) за безплатно пътуване на служителите в МВР в обществения градски транспорт.

Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове

Чл. 2, ал. 3 – акт за определяне на зоните на ГКПП, изградени на територията на международни железопътни гари, летища и пристанища за обществен транспорт

В сферата на компетентност на министъра на транспорта и съобщенията се включва и:

1. Издаването на административни актове във връзка с осъществяването на общи правомощия в качеството на орган на изпълнителната власт. Така например министърът е възложител на обществените поръчки, които се провеждат в Министерството на транспорта и съобщенията и издава предвидените в Закона за обществените поръчки актове за откриване на процедури и избор на изпълнител. Министърът издава също така актове, свързани с предоставеното на министерството за управление имущество – държавна собственост, в съответствие със Закона за държавната собственост; актове по Закона за държавния служител и Кодекса на труда в качеството му на работодател; както и актовете, предвидени в Закона за публичните финанси, предвид това, че е първостепенен разпоредител с бюджет;

2. Издаването на редица вътрешнослужебни актове във връзка с организацията на работата в ръководената от него администрация – актове за определяне на съставите на съвети, комисии, работни групи и други звена за изпълнение на определени задачи в областите – транспорт и съобщения, правила за вътрешния ред, както и за извършване на отделни дейности – например вътрешни правила, в които е определен редът за предоставяне на достъп до обществена информация от страна на Министерството на транспорта и съобщенията;

3. Издаването на заповеди и други актове, с които делегира правомощия на длъжностни лица в административни структури в системата на Министерството на транспорта и съобщенията. Например с оглед осигуряването на бързина, ефективност и качество на административното обслужване значителна част от функциите на министъра, свързани с издаването на лицензи, разрешителни, свидетелства и др. в областта на транспорта са възложени на изпълнителните директори на специализираните администрации към министерството, в които е налице съответната експертиза.

4. Постановява откази за издаване на административни актове от неговата компетентност (например – отказва издаването на разрешителни за извършване на автомобилни превози), както и отнема вече издадени разрешителни и други актове в предвидените в закона случаи;

5. Води предвидените в закона регистри, включително отговаря за вписването и заличаването на обстоятелства в тях;