Обществено обсъждане

(обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г., доп., бр. 71 от 2011 г., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 от 2013 г., доп., бр. 21 от 2013 г.,  бр. 107 от 2014 г.,  бр. 28 от 2015 г.,  изм., бр. 57 от 2015 г.,  изм. и доп., бр. 22 от 2016 г.,  изм., бр. 27 от 2016 г.,  бр. 51 от 2016 г.,  доп., бр. 86 от 2017 г.,  бр. 9 от 2019 г.,  бр. 81 от 2019 г.,  изм. и доп., бр. 33 от 2021 г.,  изм., бр. 87 от 2021 г. доп., бр. 41 от 2022 г.)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет и на Портала за обществени консултации.

(Загл. доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.)
(обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 2007 г., бр. 36 от 2007 г., изм., бр. 18 от 2010 г., изм. и доп., бр. 89 от 2010 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 41 от 2012 г., бр. 69 от 2012 г., изм. и доп., бр. 36 от 2016 г.)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет и на Портала за обществени консултации.

(обн., ДВ, бр. 55 и бр. 56 от 1970 г., попр., бр. 58 от 1970 г., изм., бр. 55 от 1975 г., доп., бр. 10 от 1987 г., изм., бр. 30 от 1990 г., изм. и доп., бр. 85 от 1998 г., доп., бр. 12 от 2000 г., изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., изм., бр. 42 от 2005 г., доп., бр. 77 от 2005 г., изм. и доп., бр. 87 от 2005 г., изм., бр. 94 от 2005 г., доп., бр. 104 от 2005 г., изм., бр. 30 от 2006 г., доп., бр. 62 от 2006 г., изм., бр. 108 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., изм. и доп., бр. 71 от 2008 г., доп., бр. 98 от 2008 г., изм., бр. 12 и бр. 32 от 2009 г., изм. и доп., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., изм., бр. 38 и бр. 77 от 2012 г., бр. 15 и бр. 28 от 2013 г., изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., изм., бр. 14 от 2015 г., изм. и доп., бр. 52 от 2015 г., изм., бр. 58 от 2016 г., изм. и доп., бр. 93 от 2017 г., изм., бр. 28 от 2018 г., бр. 62 от 2019 г., изм. и доп., бр. 104 и бр. 108 от 2020 г.)