Проекти на нормативни актове - транспорт: 2016

(oбн., ДВ, бр. 31 от 2012 г., доп., бр. 81 от 2013 г., изм. и доп., бр. 84 от 2014 г. и бр. 83 от 2015 г.)

(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм., бр. 88 от 2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 2010 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 28 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г., бр. 58 от 2015 г.)

(обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2002 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г.)

Изменението засяга разместване на утвърдените разходи между политиките и програмите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията без да се променя общият размер на утвърдените разходи.

(Обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр.30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.,бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр.38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 28 от 2015 г.)

 

Към настоящия момент техническите изисквания към оборудването на морските кораби и оценяването на съответствието с техническите изисквания са регламентирани в Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (обн. ДВ. бр. 76 от 2004 г., изм. ДВ. бр. 39 от 2009 г., попр. ДВ. бр. 44 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 32 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 94 от 2011 г., изм. ДВ. бр. 84 от 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 2013 г., изм. ДВ. бр. 98 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 2015 г., изм. ДВ. бр. 35 от 2016г.), издадена на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.

(обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2007 г., доп., бр. 67 от 2007 г., изм. и доп., бр. 16 от 2010 г.; попр., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., изм. и доп., бр. 87 от 2013 г., доп., бр. 76 от 2015 г.)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Съгласно чл. 115м, ал. 1, т. 15 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, в предмета на дейност на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” са включени дейностите по предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и речни информационни услуги на корабния трафик.