Български организации могат да се включат в конкурс по Механизма за свързана Европа с бюджет 27 млн. евро

Общо 27 млн. евро е бюджетът на втория конкурс за 2019 г. в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа. Подаването на предложения започва на 4 юли 2019 г. и ще продължи до 14 ноември 2019 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като национален координатор на програмата в сектор „Телекомуникации“, оказва подкрепа на български организации, които искат да се включат.

Конкурсът е разпределен в няколко теми, като най-голям е бюджетът за киберсигурност – 10 млн. евро за всички държави от Европейския съюз. Ще бъдат финансирани дейности за укрепване на капацитета на национални компетентни органи, единни звена за контакт, доставчици на цифрови услуги, както и на националните центрове за действие при инциденти в информационната сигурност. Проектите могат да включват изграждане на инфраструктура за киберпространство или развитие на умения.

За разработки, свързани със свободен достъп до данни от обществения сектор, ще бъдат отделени 5 млн. евро за всички участници. Целта е да се подпомогне развитието на информационни продукти и услуги, които се основават на повторното използване на данни от публичния и частния сектор.

Механизмът за свързана Европа ще финансира и проекти, свързани с Електронни обществени поръчки и прилагането на електронни формуляри за обществени поръчки. Бюджетът е 3 млн. евро.

Електронното здравеопазване също е тема в предстоящия конкурс. През 2019 г. подкрепата ще продължи да бъде насочена към трансграничния обмен на данни от електронни рецепти и здравните досиета на пациенти. Организацията, която кандидатства за финансиране, трябва да има подкрепата на националния орган, който отговаря за електронното здравеопазване. Максималното финансиране за държава е 1 млн. евро.

Български организации могат да подават предложения и за присъединяване към модулите на Европейски портал за електронно правосъдие – електронни доказателства; система за трансгранична електронна комуникация в рамките на съдебната системата; взаимно свързване на регистрите за производствата по несъстоятелност. Бюджетът е 3 млн. евро за всички модули.

Програмата ще финансира и проекти в подкрепа на създаването на Европейската платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии.

ЕК покрива до 75 % от разходите за всеки от одобрените проекти. Повече информация е публикувана на интернет страницата на МТИТС /bg/category/235.