МТИТС обяви конкурс за избор на двама членове в Съвета на директорите на „Летище Пловдив“ ЕАД

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обяви конкурс за избор на двама членове – представители на държавата в Съвета на директорите на „Летище Пловдив“ ЕАД.

По изискване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев при провеждането на конкурсите за избор на членове на органите за управление на публичните предприятия в системата на МТИТС се въвежда пълна прозрачност и откритост на етапите на избор, като изслушванията на кандидатите ще бъдат излъчвани във Фейсбук страницата на министерството. Това ще даде възможност на всички граждани, медии и заинтересовани страни да проследяват целия процеса.

Кандидатите за членове на Съвета на директорите на „Летище Пловдив“ ЕАД трябва да отговарят на изискванията за съвместимост по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия. Резултатите от всеки етап от конкурса ще бъдат публично оповестявани.

Конкурсът ще се проведе в две части: писмена и устна.

В писмената част кандидатите представят концепция за развитие на предприятието. Концепцията включва и стратегия за развитите на предприятието с фокус привличане на нови клиенти (пътнически и карго бизнес), както и взаимодействие с туристическата и товарната индустрии. В концепцията кандидатът представя и приноса си към управлението на предприятието. Всички концепции ще бъдат публикувани на страницата на министерството.

До устната част на конкурса ще се допускат кандидати, които са получили най-малко 20 точки, като е предвидено изслушването да бъде излъчвано онлайн на Фейсбук страницата на МТИТС.

Обявата с подробна информация за конкурса може да бъде открита на интернет страницата на МТИТС, в раздел: Конкурси за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия – /bg/category/289