Европейската комисия публикува годишните си доклади за Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г.

Европейската комисия следи напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии и публикува годишни доклади за индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). В индекса DESI се прави класация на държавите членки според тяхното ниво на цифровизация и се анализира техният относителен напредък през последните пет години, като се отчита отправната им точка.

Комисията коригира DESI, за да го приведе в съответствие с четирите основни направления, посочени в предложението на Комисията за Решение за създаване на политическа програма „Път към цифровото десетилетие“, което се обсъжда понастоящем от Европейския парламент и Съвета. В предложението се определят цели на равнището на ЕС, които трябва да бъдат реализирани до 2030 г., за да се постигне всеобхватна и устойчива цифрова трансформация във всички сектори на икономиката.

Според класацията по индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г., България се нарежда на 26-о място сред държавите членки в ЕС.

В областта на Свързаността, България бележи забележителен напредък като се изкачва със 7 позиции в сравнение с миналогодишното си представяне и се класира на 19-то място сред държавите членки. През 2021 г. България надмина средното ниво за ЕС както по отношение на покритието с бърз широколентов достъп (NGA) (93% спрямо 90% в ЕС), така и по отношение на покритието с фиксирани мрежи с много голям капацитет (VHCN) (85% спрямо 70% в ЕС).

По отношение на Инструментариума за свързаност, България е приложила редица мерки, включително: i) оптимизиране на процеса по издаване на разрешения; ii) увеличаване използването на Единната информационна точка (SIP), (iii) разширяване на правото на достъп до съществуващата физическа инфраструктура, (iv) улеснен механизъм на КРС за решаване на спорове, (v) следене за правилното прилагане на ЕМП и общественото здраве (в компетенциите на Министерството на здравеопазването), (vi) повишаване на инвестиционния интерес (намалени такси за радиочестотен спектър) и (viii) осъществяване на по-тясна координация на спектъра, използван трансгранично от индустрията.

Докладите на държавите членки за индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото са достъпни на адрес: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance