Удължен е срокът за кандидатстване по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор

На 12 януари 2022 г. са отворени първите 11 конкурса по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), цифров сектор. С бюджет от 258 млн. евро, конкурсите имат за цел да подобрят инфраструктурата за цифрова свързаност (по-специално гигабитови и 5G мрежи) в ЕС и да допринесат за цифровата трансформация. Конкурсите са структурирани в следните основни теми:

  • 5G покритие по транспортните коридори (5G coverage along transport corridors)
  • 5G за интелигентни общности (5G for Smart Communities)
  • Опорни мрежи за паневропейски облачни федерации (Backbone networks for pan-European cloud federations)
  • Опорна свързаност за цифрови глобални портали (Backbone connectivity for Digital Global Gateways)
  • Подготвителни дейности за създаване на оперативни цифрови платформи и инфраструктура за 5G свързаност (Programme Support Actions for Operational Digital Platforms and 5G connectivity infrastructures)

Краен срок за кандидатстване – 20 април 2022 г.

Всички предложения, подадени по тема "5G за интелигентни общности (5G for Smart Communities)", за да бъдат допустими, трябва да включват декларация за сигурност, чрез която участниците демонстрират, че мрежовите технологии и оборудване (включително софтуер и услуги), финансирани от МСЕ, отговарят на изискванията за сигурност, както е посочено в текста на поканата в съответствие с приложимото законодателство на ЕС, националното законодателство и насоките на ЕС относно киберсигурността. Образец на декларацията може да се намери в приложение.

Пълната информация за изискванията за конкурсите, условията за кандидатстване, оценките на предложенията за проекти и др. може да се намери тук 

За допълнителни въпроси относно възможностите за участие в Механизма за свързване на Европа,цифров сектор  може да се обръщате към г-жа Ели Канева – държавен експерт и член на Секторен комитет „Цифрови технологии“ – тел. 9409 284, e-mail: ekaneva@mtitc.government.bg.