Разследване на морски произшествия и инциденти

Адрес за кореспонденция:
Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт
Ул. „Дякон Игнатий” № 9, София 1000

Георги Денев – заместник-председател
Тел. : +359
(02) 9409337
E-mail: gdenev@mtitc.government.bg