НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г., изм. и доп., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., попр.,бр. 85 от 25.10.2005 г., изм., бр. 26 от 28.03.2006 г., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 36 от 4.05.2007 г., доп., бр. 73 от 19.08.2008 г., изм. и доп., бр. 92 от 22.11.2011 г., в сила от 22.11.2011 г., доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм., бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., доп., бр. 41 от 16.05.2014 г., в сила от 16.05.2014 г., изм. и доп., бр. 20 от 15.03.2016 г., в сила от 15.03.2016 г., изм., бр. 42 от 3.06.2016 г., изм. и доп., бр. 9 от 26.01.2018 г., доп., бр. 51 от 19.06.2018 г.,бр. 60 от 7.07.2020 г., изм., бр. 57 от 9.07.2021 г., в сила от 9.07.2021 г., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г.