Наредба

Приета с ПМС № 90 от 19.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 13.06.2016 г., изм. и доп., бр. 87 от 31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г., бр. 103 от 12.12.2023 г., в сила от 28.12.2024 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 2 от 5.01.2024 г., в сила от 5.01.2024 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 8 от 26.01.2024 г., в сила от 26.01.2024 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 96 от 5.11.2013 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г., изм. и доп., бр. 12 от 9.02.2024 г.

за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 1.11.2006 г., изм., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 9.06.2009 г., в сила от 10.09.2009 г., бр. 68 от 15.08.2014 г., в сила от 15.08.2014 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., в сила от 24.02.2019 г., бр. 102 от 1.12.2020 г., в сила от 1.12.2020 г., доп., бр. 63 от 25.07.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., доп., бр. 26 от 7.04.2015 г., изм., бр. 34 от 28.04.2017 г., изм. и доп., бр. 40 от 15.05.2018 г., бр.53 от 26.06.2018 г., бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила от 24.09.2021 г.,бр. 62 от 21.07.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., изм. и доп., бр. 46 от 19.06.2009 г.,в сила от 30.06.2009 г., доп., бр. 91 от 19.11.2010 г., в сила от 30.11.2010 г., изм. и доп., бр. 46 от 21.05.2013 г., доп., бр.67 от 30.07.2013 г., бр. 59 от 4.08.2015 г., изм. и доп., бр. 45 от 6.06.2017 г., бр. 95 от 28.11.2017 г., бр. 62 от 6.08.2019 г., бр. 68 от 17.08.2021 г., бр. 60 от 14.07.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г., изм. и доп., бр. 32 от 8.04.2003 г., изм., бр. 45 от 2.06.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм. и доп., бр. 44 от 10.06.2011 г., бр. 51 от 13.06.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г., изм. и доп., бр. 51 от 19.06.2018 г., бр. 57 от 9.07.2021 г., в сила от 9.07.2021 г., бр. 48 от 2.06.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 36 от 4.05.2007 г., изм., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм. и доп., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 41 от 1.06.2012 г., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г., изм., бр. 48 от 2.06.2023 г.

Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп., бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм., бр. 9 от 26.01.2017 г., изм. и доп., бр. 47 от 5.06.2018 г., бр. 60 от 20.07.2018 г., бр. 37 от 21.04.2020 г., бр. 2 от 8.01.2021 г., бр. 100 от 16.12.2022 г., бр. 47 от 30.05.2023 г., в сила от 1.06.2023 г.

Приета с ПМС № 266 от 29.08.2014 г., обн., ДВ, бр. 74 от 5.09.2014 г., в сила от 5.09.2014 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., изм. и доп., бр. 44 от 19.05.2023 г., в сила от 19.05.2023 г.

Приета с ПМС № 265 от 29.08.2014 г., обн., ДВ, бр. 74 от 5.09.2014 г., в сила от 5.09.2014 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., изм. и доп., бр. 101 от 27.11.2020 г., в сила от 27.11.2020 г., бр. 44 от 19.05.2023 г., в сила от 19.05.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 29.04.1999 г., изм., бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 7.02.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 13.11.2001 г., в сила от 24.01.2002 г., попр., бр. 107 от 11.12.2001 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., бр. 80 от 26.09.2014 г., в сила от 4.12.2014 г., изм., бр. 37 от 25.04.2023 г., в сила от 25.04.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 7.10.1999 г., изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2014 г., доп., бр. 37 от 25.04.2023 г., в сила от 25.04.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 37 от 25.04.2023 г., в сила от 25.04.2023 г.

Приета с ПМС № 248 от 30.08.2011 г., обн., ДВ, бр. 70 от 9.09.2011 г., в сила от 9.09.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 9.04.2021 г.