Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 73 от 21.08.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2004 г., бр. 109 от 14.12.2004 г., изм., бр. 54 от 14.07.2009 г., в сила от 14.07.2009 г., изм. и доп., бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 18.05.2015 г., изм., бр. 32 от 16.04.2019 г., изм. и доп., бр. 13 от 14.02.2020 г.