НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., в сила от 23.11.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., изм., бр. 95 от 21.11.2000 г., изм. и доп., бр. 36 от 12.04.2001 г.; изм. с Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 8 от 22.01.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.; изм. и доп., бр. 40 от 19.04.2002 г., бр. 108 от 19.11.2002 г.; изм. с Решение № 1043 от 7.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 16 от 18.02.2003 г., в сила от 18.02.2003 г.; изм., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 13 от 11.02.2011 г., бр. 52 от 10.07.2012 г., доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 12.12.2012 г., изм., бр. 42 от 3.06.2016 г., изм. и доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., бр. 48 от 8.06.2018 г., доп., бр. 51 от 19.06.2018 г., бр. 60 от 7.07.2020 г., изм. и доп., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г.