Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID - Притурка C към конвенцията)

Издадени от министъра на транспорта
RID - Притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
Обн. ДВ. бр.69 от 25 Август 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 15 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 22 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г.

(Обн. - ДВ, бр. 90 от 2021 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ  ТОВАРИ  (RID), ВКЛЮЧЕН  В  ПРИТУРКА  „С“ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF)
(Приети  от  Комисията от  експерти по  RID на  Междуправителствената организация  за   международни железопътни  превози (OTIF).  В  сила   за   Република България от 1.01.2019 г.)

(Обн. - ДВ, бр. 89 от 2021 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ  ТОВАРИ  (RID), ВКЛЮЧЕН  В  ПРИТУРКА  "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF)
(Приети  от  Комисията от  експерти по  RID на  Междуправителствената организация  за   международни железопътни  превози (OTIF).  В  сила   за   Република България от 1.01.2017 г.)

(Обн. - ДВ, бр. 88 от 2021 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ  ТОВАРИ  (RID), ВКЛЮЧЕН  В  ПРИТУРКА  "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF)
(Приети  от  Комисията от  експерти по  RID на  Междуправителствената организация  за   международни железопътни  превози (OTIF).  В  сила   за   Република България от 1.01.2015 г.)

(Обн. - ДВ, бр. 87 от 2021 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ  ТОВАРИ  (RID), ВКЛЮЧЕН  В  ПРИТУРКА  "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF)
(Приети  от  Комисията от  експерти по  RID на  Междуправителствената организация  за   международни железопътни  превози (OTIF).  В  сила   за   Република България от 1.01.2013 г.)

(Обн. - ДВ, бр. 86 от 2021 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ  ТОВАРИ  (RID), ВКЛЮЧЕН  В  ПРИТУРКА  "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF)
(Приети  от  Комисията от  експерти по  RID на  Междуправителствената организация  за   международни железопътни  превози (OTIF).  В  сила   за   Република България от 1.01.2011 г.)

Приложения
Прикачен файл Размер
Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID - Притурка с към конвенцията) 28.2 KB
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID), ВКЛЮЧЕН В ПРИТУРКА „С“ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF) 1.73 MB
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID), ВКЛЮЧЕН В ПРИТУРКА "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF) 828 KB
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID), ВКЛЮЧЕН В ПРИТУРКА "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF) 1.01 MB
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID), ВКЛЮЧЕН В ПРИТУРКА "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF) 1.06 MB
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID), ВКЛЮЧЕН В ПРИТУРКА "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF) 976.19 KB