Правилник

Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 16 от 25.02.2014 г., в сила от 16.01.2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 18.01.2019 г., в сила от 18.01.2019 г., бр. 40 от 5.05.2023 г., в сила от 5.05.2023 г.

Приет с ПМС № 332 от 29.12.2010 г., обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2011 г., изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 19.09.2017 г., изм., бр. 47 от 24.06.2022 г., в сила от 24.06.2022 г.

Приет с ПМС № 235 от 13.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 21.11.2016 г., изм. и доп., бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г., изм., бр. 47 от 24.06.2022 г., в сила от 24.06.2022 г.

Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г., в сила от 20.05.2014 г., изм., бр. 29 от 8.04.2019 г., бр. 1 от 3.01.2023 г.

Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 26.05.2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2009 г., бр.25 от 30.03.2010 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.,бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г., бр. 49 от 13.06.2014 г., в сила от 13.06.2014 г., бр. 76 от 2.10.2015 г., в сила от 2.10.2015 г., бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 16.09.2016 г., доп., бр. 53 от 4.07.2017 г., в сила от 4.07.2017 г., ...., изм.,бр. 95 от 29.11.2022 г., в сила от 29.11.2022 г.

Normal 0 21 false false false BG KO X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 (обн., ДВ, бр. 39 от 2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 49 от 2014 г., бр. 76 от 2015 г., бр. 73 от 2016 г., доп., бр. 53 от 2017 г., изм. и доп., бр. 6 от 2018 г., бр. 41 от 2019 г., бр. 32 от 2022 г.)

Приет с ПМС 232 от 28.09.2009 г., обн., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., в сила от 10.10.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., бр.74 от 21.09.2010 г., в сила от 21.09.2010 г., доп., бр. 54 от 15.07.2011 г., в сила от 1.08.2011 г., изм. и доп., бр. 64 от 19.08.2011 г., бр. 22 от 16.03.2012 г., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм.,бр. 64 от 19.07.2013 г., бр. 77 от 3.09.2013 г., изм. и доп., бр. 33 от 8.05.2015 г., изм., бр. 92 от 27.11.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.,изм. и доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., в сила от 1.12.2016 г., изм., бр.70 от 24.08.2018 г., изм. и доп., бр. 12 от 8.02.2019 г., изм., бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., бр. 1 от 4.01.2022 г., в сила от 30.12.2021 г., бр. 38 от 20.05.2022 г., в сила от 20.05.2022 г.

Издадени от министъра на транспорта
RID - Притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
Обн. ДВ. бр.69 от 25 Август 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 15 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 22 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г.

Издадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация", обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2009 г., в сила от 3.07.2009 г., доп., бр. 55 от 19.07.2011 г., в сила от 19.07.2011 г., изм. и доп., бр. 57 от 27.07.2012 г., в сила от 27.07.2012 г., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г., бр. 8 от 29.01.2021 г., в сила от 29.01.2021 г.

Издадени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Морска администрация", обн., ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 г.

Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 93 от 25.10.2013 г., бр. 12 от 11.02.2014 г., бр. 31 от 28.04.2015 г., бр. 37 от 22.05.2015 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 47 от 14.06.2019 г.

Приет с ПМС № 245 от 24.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г., в сила от 1.12.2000 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., изм., бр. 62 от 13.07.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 93 от 17.11.2006 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г., изм., бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп., бр.

В сила от 16.01.2014 г. Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2019г.

Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 37 от 22.04.1999 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2000 г., бр. 62 от 28.07.2000 г., в сила от 28.07.2000 г., бр. 90 от 19.10.2001 г., изм., бр. 64 от 18.07.2003 г., изм. и доп., бр. 77 от 3.09.2004 г., бр. 60 от 25.07.2006 г., бр. 44 от 5.06.2007 г., бр. 101 от 18.12.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., в сила от 16.04.2010 г., бр. 56 от 24.07.2012 г., бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 53 от 12.07.2016 г., изм., бр. 63 от 31.07.2018 г.

Издаден от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 13 от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 15.07.2003 г., бр. 91 от 15.11.2005 г., бр. 67 от 18.08.2006 г., изм., бр. 1 от 4.01.2008 г., изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г., бр. 90 от 15.11.2016 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

С представения проект на правилник се предвиждат промени в организационната структура на НК „ЖИ“.

С цел постигане на по-голяма оперативност и по-добро управление на бизнес процесите е необходимо да се направи промяна в организационната структура на НК „ЖИ“, а именно :

Притурка C към Конвенцията за международни железопътни превози (СОТIF) от 9 май 1980 г. Издаден от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 69 от 25.08.2006 г., в сила от 1.05.1985 г., изм. и доп., в сила от 1.01.2007 г.

Приложение С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) - изменения и допълнения, влезли в сила от 1.01.2007 г. (притурка към ДВ, бр. 69 от 25.08.2006 г.). Издаден от Министерството на транспорта, в сила от 1.01.2007 г.

Продължение от I част