НАРЕДБА № 6 от 13.06.2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието, храните и горите, oбн., ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г.