Проект на Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

В изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Обн. ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г.) е изготвен проект на наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи.

Една от основните цели на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е улесняване и стимулиране на инвестициите, опростяване на административните процедури при разполагане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и преодоляване на трудностите при разполагане на електронни съобщителни мрежи в труднодостъпни райони, както и в райони, където нови инженерно-строителни дейности биха имали неблагоприятно въздействие върху околната среда или биха изисквали сериозни инвестиции. В чл. 63, ал. 5 се съдържа законова делегация за приемането на наредба от министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на енергетиката. С тази наредба се определят:

  1. правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи;
  2. правилата за поддържане, експлоатация и премахване на електронни съобщителни мрежи върху или във физическа инфраструктура на енергийни предприятия, използвана за предоставяне на услуги от обществен интерес по Закона за енергетиката;
  3. условията за разполагане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и изграждане на точка за достъп в сгради;
  4. критериите за прекратяване на достъпа до и съвместното ползване на физическата инфраструктура на мрежовите оператори;
  5. правилата за демонтаж и премахване на електронни съобщителни мрежи.

Проектът на наредба е структуриран в седем глави: Общи положения; Кабелни електронни съобщителни мрежи в подземна инфраструктура; Електронни съобщителни мрежи, разположени въздушно; Електронни съобщителни мрежи в сгради; Маркировка на подземните кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура; Правила за поддържане и експлоатация на електронни съобщителни мрежи върху или във физическа инфраструктура на енергийни предприятия, използвана за предоставяне на услуги от обществен интерес по закона за енергетиката. Премахване на електронни съобщителни мрежи; Прекратяване на достъпа до и съвместното ползване на физическа инфраструктура. Демонтаж.

По-важните акценти в проекта са: разграничаване на изискванията за разполагане на електронни съобщителни мрежи в зависимост от физическата инфраструктура, в която ще се разполагат (подземна, въздушна) и в зависимост от това, дали ще се разполагат в урбанизирани или в неурбанизирани територии; правилата за поддържане и експлоатация на електронни съобщителни мрежи върху или във физическа инфраструктура на енергийни предприятия, използвана за предоставяне на услуги от обществен интерес по закона за енергетиката, както и условията за премахване на мрежите и прекратяване на достъпа и съвместното ползване на физическата инфраструктура.

Пълният текст на проекта на наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи може да се види в Приложението.

Лица за контакти:

г-жа Красимира Димитрова – началник на отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”,
тел.: 02 9409 270,
e-mail: kdimitrova@mtitc.government.bg

г-жа Женета Рогова – началник на отдел „Правна дейност в транспорта, информационните технологии и електронното управление“,
тел.: 02 9409 475,
e-mail: jrogova@mtitc.government.bg