Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане до 22 юли 2019 г. и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

1. Причини, които налагат приемането:

В изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ, Обн. ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г.) е изготвен проект на наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура .

В чл. 57, ал. 2 от ЗЕСМФИ се съдържа законова делегация за приемането на наредба от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се определят съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за разположената от операторите на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура.

С проекта на наредба се отменя Наредба № 18 от 3.06.2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.), издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

2. Цели, които се поставят:

Целта на Наредбата е да се уредят съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри, които са необходими за осигуряване на информация при:

1. експлоатация и поддържане на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура;

2. проучване и проектиране за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура;

3. издаването на разрешенията за изработване на подробни устройствени планове, както и влизането в сила на заповеди за одобряване на подробни устройствени планове за физическа инфраструктура, включително парцеларен план, или план-схема – в случаите на съвместно изграждане на физическа инфраструктура;

4. предварителни (пред инвестиционни) и обемно-устройствени проучвания и изработване на инвестиционни проекти.

5. създаване на информационен слой за електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях инфраструктура в информационните системи на кадастъра и на имотния регистър.

Проектът на наредба е структуриран в четири глави: Общи положения, Съдържание на специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура; Условия и ред за създаване на специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура; Поддържане и съхранение на специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет и в тази връзка не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания.

4. Очаквани резултати от прилагането на предложените промени:

Очакваните резултати са следните:

  • осигурява се информация необходима за проектиране, експлоатация и поддържане на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура;
  • улеснява се процеса по издаването на разрешенията за изработване на подробни устройствени планове, както и влизането в сила на заповеди за одобряване на подробни устройствени планове за физическа инфраструктура, включително парцеларен план, или план-схема – в случаите на съвместно изграждане на физическа инфраструктура;
  • създава се информационен слой за електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях инфраструктура в информационните системи на кадастъра и на имотния регистър;
  • осъвременяват се изискванията, заложени в действащата подзаконова нормативна уредба, в съответствие с актуалното технологично развитие.

    С изготвената наредба ще се постигне подобряване и прецизиране на националното законодателство по отношение на съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри.
    Ще се способства за урегулиране на обществените отношения за ускорено разгръщане на високоскоростни, съвременни електронни съобщителни мрежи за пълноценно и всеобхватно задоволяване на потребностите на потребителите от разнообразни електронни съобщителни услуги.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Тъй като предложената подзаконова регламентация не е свързана с правото на Европейския съюз, не се налага извършването на анализ по чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове.

Пълният текст на проекта на наредба може да се види в Приложението.

Лице за контакт:

г-жа Женета Рогова – началник на отдел „Правна дейност в транспорта, информационните технологии и електронното управление“,
e-mail: jrogova@mtitc.government.bg

г-жа Лъчезар Василев – и.д. началник на отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”,
e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg