Справка (таблица) с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по Проект на Наредба по чл. 57, ал. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура