Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта и съобщенията.

Мотиви:

Съгласно разпоредбата на  чл. 182, ал. 5 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) условията и редът за предоставяне на услугите от обхвата на универсалната услуга, както и параметрите им за качество се определят в наредба на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на електронното управление по предложение на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията).

Предвид приетия Закон за изменение и допълнение на ЗЕС (Обн., ДВ. бр. 20 от 9 март 2021 г.) и необходимостта от привеждането на подзаконовите нормативни актове в съответствие с него, КРС преразгледа действащата Наредба № 6 от 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 32 от 2008 г.). С оглед многобройните изменения и допълнения в акта се предлага проект на нова наредба.                            

Проектът е приет с Решение № 223 от 30.06.2022 г. на КРС след проведена процедура на обществено обсъждане. Резултатите от общественото обсъждане, включително мотивите на Комисията по неприетите бележки, са налични на страницата на КРС в интернет на адрес:

https://www.crc.bg/files/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.PDF

Основните промени спрямо действащия нормативен акт са следните:

  • отчетени са нормативните изменения по отношение обхвата на универсалната услуга. Съгласно чл. 182, ал. 2 от ЗЕС, в обхвата на универсалната услуга са включени само две услуги – предоставяне на услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение към обществена електронна съобщителна мрежа, независимо от използваната технология и осигуряване на подходящ широколентов достъп до интернет в определено местоположение. Включването на достъп до интернет е нововъведение в нормативната уредба, като от услугите от обхвата на универсалната услуга са изключени осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и на телефонни справочни услуги. Проектът е съобразен и с Решение № 350 от 30.09.2021 г. на КРС, с което се отменят наложените на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД задължения за осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и на телефонни справочни услуги, като част от услугите от обхвата на универсалната услуга;
  • прецизирани са нормите относно определяне на обоснованото искане за свързване в определено местоположение към обществена електронна съобщителна мрежа, за нуждите на достъп до услуги за гласови съобщения и/или за осигуряване на подходящ широколентов достъп до интернет в определено местоположение;
  • въведени са принципни промени в измерването и отчитането на параметрите за качество на услугите от обхвата на универсалната услуга във връзка с разпоредбата на чл. 236 от ЗЕС;
  • регламентирани са подробни ред и условия за налагане на задължения във връзка с универсалната услуга. Проектът отчита обхвата на услугите от универсалната услуга, както и спецификите в ценовата регулация съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗЕС (Обн., ДВ. бр. 20 от 9 март 2021 г.).

Настоящата процедура на обществено обсъждане се провежда на основание разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от ЗЕС.

Очакваните резултати от прилагането на наредбата по чл. 182, ал. 5 от ЗЕС са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения и допълнения в ЗЕС, както и постигане на неговите цели. Проектът отразява нововъведенията в европейската регулаторна рамка по отношение на предоставянето на услуги от обхвата на универсалната услуга, включително задълженията, които могат да бъдат възлагани на предприятията, за да се гарантира достъпност на услугите за всички потребители.

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.

Прилагането на Наредбата не изисква допълнителни финансови средства.

С приемането на проекта ще бъде отменена действащата Наредба № 6 от 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 32 от 2008 г.).

Лице за контакт:

Латинка Разпопова – главен експерт в дирекция „Съобщения“,
e-mail: lgrazpopova@mtitc.government.bg