Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че е изготвен проект на изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

Проектът е публикуван в електронен вид за обсъждане със заинтересовани лица и е на разположение до 17.30 часа на 1.08.2019 г.

Мотиви

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения. Предложен e след решение на Съвета по националния радиочестотен спектър за предприемане на действия за прилагане на Решение на МС № 887 от 6 декември 2018 г. за приемане на Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза.

Предложеният проект е в резултат на заключение от работата на междуведомствена работна група, създадена със Заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на която бе поставена задача да изготви Проект за изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър в обхвати: 700 MHz, 23 GHz и 26 GHz.

С одобрението на проекта ще се създадат условия за стартиране работата на Комисията за регулиране на съобщенията за предоставяне на операторите на радиочестотни ленти в обхват 700 MHz и радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz за наземните мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги.

Лице за контакт:

Димитър Димитров – директор на дирекция „Съобщения“,
тел. 02 9409 333,
e-mail: didimitrov@mtitc.government.bg