Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС)

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че е изготвен проект на изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС).

Проектът е публикуван в електронен вид за обсъждане със заинтересовани лица и е на разположение до 17.30 часа на 04.03.2021 г.

Мотиви

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Той е в резултат на изпълнение на решение на Съвета по националния радиочестотен спектър за извършване на преглед и изготвяне на Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

С проекта се изпълняват изискванията за хармонизацията на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения; отразяват се взетите решения от последната Световна конференция по радиосъобщения (WRC-2019); актуализират се част от забележките, като се добавят нови, в съответствие с настъпилите изменения.

В резултат от приемането на посочените международни актове се налага препланиране на съществуващите обхвати, с цел постигане на по-пълна хармонизация на разпределението на радиочестотния спектър по радиослужби и ползватели с европейските и световните разпределения.

 

Лица за контакт:

Димитър Димитров – директор на дирекция „Съобщения“,
тел. 02/ 9409 333,
e-mail: ddimitrov@mtitc.government.bg