Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г.

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет и на Портала за обществени консултации.

Мотиви

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения. Предложенията са обсъдени и приети с решение на Съвета по националния радиочестотен спектър от 03.06.2022 г., отразено в Протокол № 96.

С предложения проект се актуализират разпределения и забележки към Плана, уточняващи ползването на радиочестотен ресурс за национална сигурност. Създават се условия Комисия за регулиране на съобщенията да предоставя за временно ползване, на вторична основа, радиочестоти за нуждите на националната сигурност извън населени места, с ограничена мощност на излъчване. По този начин се осигурява гъвкаво съвместно ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти на територията на страната, без да се заделя допълнителен радиочестотен спектър за ползвателите от национална сигурност.

Писмени становища по Проекта за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър могат да представят в Министерството на транспорта и съобщенията в срок до 05.08.2022 г.

Лице за контакт:

Теодора Пасарелска - Държавен експерт в дирекция „Съобщения“,
тел: 02 9409 267,
e-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg