Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Промените в инструкцията произтичат от необходимостта за оптимизиране на дейността, свързана с противоградовата защита.

Мотивите за изготвения проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. са както следва:

1. С § 1, относно изменението на чл. 3, се урежда разрешаването и забраняването на провеждане на стрелба (активиране или деактивиране на полигоните за борба с градушките (ПБГ)), като изрично се посочва, че се осъществява по реда на раздел втори от инструкцията, като с тази препратка се постига систематична обвързаност на разпоредбите в акта, както и изрично се посочва къде е нормативно установен редът.

2. С § 2, относно изменението на разпоредбата на чл. 5, ал. 4, се въвежда допълнително условие при извършване на стрелба по градоносни облаци от ракетните площадки на полигоните, а именно, че същите трябва да бъдат извършвани само, когато са активирани ПБГ с цел постигане на по-добро осигуряване на безопасността във въздухоплаването. В случай, че бъде извършена стрелба, когато площадките на полигоните не са в режим на активация, това може да създаде предпоставки за нарушаване на безопасността във въздухоплаването.

3. С § 3 се правят промени с цел синхронизиране на инструкцията с разпоредбите на Постановление № 44 на Министерския съвет от 19.03.2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването.

4. С § 4, 5 и 6 се регламентира намаляване на времето от 30 (тридесет) минути на 20 (двадесет) минути, с което се намалява времето, в което се ограничава въздухоплаването, както и се урежда редът за взаимодействие между заинтересованите страни, засегнати от дейността на ПБГ, които са експлоатирани от Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. Въвежда се задължение за органите за обслужване на въздушното движение и военните контролни органи, когато е необходимо да освободят исканото въздушно пространство, като те следва да го извършат най-късно до 5 (пет) минути пред съгласуваното време за начало на противоградова дейност.

5. С § 7, относно изменението на чл. 10, се намаляват случаите при които може да се прекрати работата на полигоните за борба с градушките, т.е. да се спре стрелбата, с което ще бъдат избегнати във възможно най-висока степен неблагоприятните последици за обществото, при спазване на всички изисквания за безопасност и регулярност на полетите в обслужваното въздушно пространство на Република България. С разпоредбата се цели и намиране на по-голям баланс между обществения интерес от превози по разписание и минимизиране на щети от евентуални градушки поради спиране работа на полигоните за противоградова защита, като се предвижда спирането на противоградовата дейност (т.е. стрелбата по облаци) да става в случаите, когато е необходимо само за да се обслужи редовен полет по разписание за пътнически превоз до/от гражданските летища за обществено ползване в Република България и то при условие, че не може да бъде осигурен алтернативен маршрут за долитане/излитане на въздухоплавателни средства. Регламентира се, че стрелбата се спира и за обслужване на полети в извънредно и аварийно състояние, медицински полети, полети за търсене и спасяване, полети за контрол на въздухоплаването при охрана на въздушното пространство, полети за пожарогасене.

6. С § 8 - 11 текстове от действащата инструкция се привеждат в съответствие с направените по предходните параграфи изменения.

7. С § 12 се цели подобряване на отчетността при активиране/деактивиране и начало на стрелба/край на стрелбата, за извършване на последващи анализи.

8. С § 13 се актуализира наименованието на Министерството на земеделието, храните и горите.

Предложените изменения и допълнения няма да доведат до увеличаване на финансовите и други средства, необходими за прилагане на новите разпоредби. Предложените изменения и допълнения не противоречат на правото на Европейския съюз, тъй като нормативната уредба, свързана с противоградовата дейност, е в компетентността на всяка една държава-членка.

В резултат на предложените изменения и допълнения се очаква да бъде постигнато намаляване на времето за активиране на въздушно пространство, необходимо за противоградова дейност; измененията конкретизират и реда за прекратяване на тази дейност във връзка с осигуряване на безопасност на полетите.

Лице за контакт:

Милан Маринов - главен инспектор "Въздушно пространство, ТиС"  Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“,
Tel: +359 889 635 629,
E-mail:  mmarinov@caa.bg