Вие сте тук

Проекти на нормативни актове - транспорт

16.08.2022

(обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
12.08.2022

(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г., изм., бр. 13 от 2004 г., бр. 99 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., изм. и доп., бр. 20 от 2008 г.)

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 295 на Министерския съвет от 20.01.2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението
05.08.2022

(обн., ДВ, бр. 39 от 2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 49 от 2014 г., бр. 76 от 2015 г., бр. 73 от 2016 г., доп., бр. 53 от 2017 г., изм. и доп., бр. 6 от 2018 г., бр. 41 от 2019 г., бр. 32 от 2022 г.)

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
18.07.2022

(обн., ДВ, бр. 57 от 2010 г., изм. и доп., бр. 38 от 2019 г., бр. 17 от 2022 г.)

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България
29.06.2022

На основание чл. Чл. 15. (1) от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. администрацията на Министерство на транспорта и съобщенията организира обществено обсъждане на проекта на програма.

28.06.2022

(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г., бр. 13, 17 и 60 от 2019 г., бр. 51, 60, 69, 71, 104 и 109 от 2020 г. и бр. 18 и 23 от 2021 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 26 от 2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 84 от 2021 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
21.06.2022

(обн., ДВ, бр. 55 и бр. 56 от 1970 г., попр., бр. 58 от 1970 г., изм., бр. 55 от 1975 г., доп., бр. 10 от 1987 г., изм., бр. 30 от 1990 г., изм. и доп., бр. 85 от 1998 г., доп., бр. 12 от 2000 г., изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., изм., бр. 42 от 2005 г., доп., бр. 77 от 2005 г., изм. и доп., бр. 87 от 2005 г., изм., бр. 94 от 2005 г., доп., бр. 104 от 2005 г., изм., бр. 30 от 2006 г., доп., бр. 62 от 2006 г., изм., бр. 108 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., изм. и доп., бр. 71 от 2008 г., доп., бр. 98 от 2008 г., изм., бр. 12 и бр. 32 от 2009 г., изм. и доп., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., изм., бр. 38 и бр. 77 от 2012 г., бр. 15 и бр. 28 от 2013 г., изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., изм., бр. 14 от 2015 г., изм. и доп., бр. 52 от 2015 г., изм., бр. 58 от 2016 г., изм. и доп., бр. 93 от 2017 г., изм., бр. 28 от 2018 г., бр. 62 от 2019 г., изм. и доп., бр. 104 и бр. 108 от 2020 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
15.06.2022

(oбн., ДВ, бр. 97 от 2000 г., изм. и доп., бр. 47 от 2002 г., изм., бр. 96 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 115 от 2004 г., доп., бр. 77 от 2005 г., изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 62 от 2006 г., изм. и доп., бр. 92 от 2006 г., изм., бр. 108 от 2006 г., изм. и доп., бр. 22 от 2009 г., изм., бр. 35 от 2009 г., бр. 74 от 2009 г., изм. и доп., бр. 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 68 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., изм. и доп., бр. 47 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., изм., бр. 58 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г., доп., бр. 103 от 2017 г., изм. и доп., бр. 17 от 2018 г., изм., бр. 77 от 2018 г., изм. и доп., бр. 20 от 2019 г., изм., бр. 62 от 2019 г., доп., бр. 79 от 2020 г., изм. и доп., бр. 11 от 2021 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
19.05.2022

(обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2006 г.; изм., бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г., бр. 31 от 2014 г., бр. 70 от 2015 г., бр. 64 от 2016 г.; изм., бр. 91 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2021 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпит
13.05.2022

(обн., ДВ, бр. 36 от 2012 г., доп., бр. 30 от 2014 г., изм., бр. 50 от 2014 г., изм. и доп., бр. 91 от 2019 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 4 май 2012 г.
09.05.2022

(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г., изм., бр. 13 от 2004 г., бр. 99 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., изм. и доп., бр. 20 от 2008 г.)

Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 295 на Министерския съвет от 20 декември 2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне на размера на намалението
27.04.2022

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта и съобщенията.

Проект на Наредба № 19 за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
19.04.2022

(обн., ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм., бр. 85 от 2017 г., доп., бр. 103 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
14.04.2022

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба № 15 от 2022 г. за предаване и приемане на отпадъци от кораби
11.03.2022

(обн., ДВ, бр. 33 от 2015 г., изм., бр. 40 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях
11.03.2022

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на нова Наредба № 3 за обслужване на безекипажни кораби, плаващи по вътрешни водни пътища
10.03.2022

(обн., ДВ бр. 39 от 2009 г.; изм. и доп., ДВ бр. 98 от 2009 г.; бр. 25 от 2010 г.; бр. 100 от 2010 г.; бр. 99 от 2012 г.; бр. 49 от 2014 г.; бр. 76 от 2015 г.; бр. 73 от 2016 г.; доп., бр. 53 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2018 г. и бр. 41 от 2019 г.)

Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”
17.02.2022

(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г., бр. 62, 80 и 105 от 2018 г., бр. 60, 71 и 108 от  2020 г., бр. 21, 22 и 23 от 2021 г., Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 2021 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
03.02.2022

(обн., ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм., бр. 15 от 2020 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
03.02.2022

                   

Проект на Наредба за разследване на произшествия по вътрешните водни пътища

Страници

Subscribe to Проекти на нормативни актове - транспорт