Вие сте тук

Проекти на нормативни актове - транспорт

24.01.2022

                        

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
22.12.2021

(обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г., изм. и доп., бр. 28 от 2021 г. )

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
22.12.2021

(обн. ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 2014 г., бр. 33 от 2015г., бр. 59 от 2018г. и бр. 86 от 2020 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г.
29.11.2021

(обн., ДВ, бр. 57 от 2010 г., изм. и доп., бр. 38 от 2019 г.)

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България
25.11.2021

(обн., ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм., бр. 26 от 2006 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите
24.11.2021

          

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерски съвет от 1998 г.
24.11.2021

    

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите в сектор „Транспорт“, отговарящи на условията за финансиране по Кохезионния фонд съгласно Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014
24.11.2021

(обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г., изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., , доп., бр. 12 от 2000 г., .....последно изм. и доп., бр. 16 от 2021 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
15.11.2021

(обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г., изм., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110  от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г. и бр. 103 от 2020 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 66 на Министерски съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
04.11.2021

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори
03.11.2021

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България
25.10.2021

(обн., ДВ, бр. 87 от 2016 г., изм., бр. 40 от 2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 2018 г., доп., бр. 55 от .2019 г., изм., бр. 12 от 2020 г., бр. 31 от 2021 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори
22.10.2021

(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г., доп., бр. 80 от 2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 2004 г., доп., бр. 36 от 2005 г., изм., бр. 96 от 2005 г., доп., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 от 2007 г., изм. и доп., бр. 98 от 2007 г., доп., бр. 64 от 2008 г., изм., бр. 10 от 2009 г., доп., бр. 73 от 2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 2011 г.,, изм., бр. 105 от 2011 г., бр. 106 от 2011 г., изм. и доп., бр. 61 от 2012 г., доп., бр. 51 от 2015 г., изм. и доп., бр. 57 от 2015 г., изм., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., доп., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
06.10.2021

(обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г., изм. и доп., бр. 12 и 67 от 2007 г., изм. и доп., бр. 16 от 2010 г., попр., бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 100 от 2011 г., изм. и доп., бр. 87 от 2013 г., доп., бр. 76 от 2015 г., изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., попр., бр. 77 от 2017 г., изм. и доп., бр. 33 от 2018 г., бр. 81 от 2018 г., изм., бр. 76 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
01.10.2021

(обн., ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм., бр. 104 от 2008 г., изм. и доп., бр. 18 от 2010 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г., бр. 31 от 2014 г., бр. 70 от 2015 г.)

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (Инструкция № 3)
24.09.2021

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Заповед за разпределението, използването и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2022 г.
10.09.2021

(обн., ДВ, бр. 8 от 2010 г., попр., бр. 11 от 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (Наредба № 847)
08.09.2021

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Процедура за регистрация и издаване на специално разрешение за извършване на полети на летателни апарати без съответствие със сертификат за тип, с който се отменят Процедури за освидетелстване на любителски построени експериментални въздухоплавателни средства, утвърдени от министъра на транспорта и съобщенията на 16.06.2000 г.
17.08.2021

(обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г., изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., изм., бр. 63 от 2007 г., изм. и доп., бр. 44 от 2009 г., бр. 46 от 2011 г., доп., бр. 44 от 2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 2015 г., бр. 78 от 2017 г., бр. 55 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (Наредба № 46)
05.08.2021

 (обн., ДВ, бр. 41 от 2014 г., доп., бр. 97 от 2019 г.) 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

Страници

Subscribe to Проекти на нормативни актове - транспорт