Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Наредба № 60)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

С проекта на наредба се предлагат административни облекчения за производителите на моторни превозни средства, касаещи удължаване на срока за регистрация на комплектувани превозни средства, излезли от серийно производство.

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредба № 60, продажбата и регистрацията на нови комплектувани превозни средства, които съответстват на тип превозно средство, чийто сертификат за ЕО одобряване на типа е с изтекла валидност, поради влизане в сила на нови технически изисквания в нормативен акт, се допуска за срок от 12 месеца от датата, на която изтича валидността на сертификата за ЕО одобряване на типа. В тази връзка, срокът за регистрация на новите комплектувани превозни средства с емисии Евро 6X, Евро 6Y, Евро 6ZB, Евро 6ZC, Евро 6ZE, Евро 6ZF, Евро 6ZH, Евро 6ZI, Евро 6ZK, Евро 6ZL, Евро ZX, Евро ZY и Евро ZZ, съгласно таблица 1 в допълнение 6 от приложение I на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства и с емисии Евро 6AB, Евро 6BB, Евро 6AC, Евро 6BC, Евро 6AD, Евро 6AG, Евро 6BG, Евро 6CG, Евро 6AH, Евро 6AI и Евро 6AJ съгласно таблица 1 в допълнение 6 от приложение I на Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията, за които по реда на чл. 52 от Наредба № 60 е разрешена продажбата и регистрацията като превозни средства, излезли от серийно производство, изтича на 31.08.2020 г.

С проекта на наредба се предлага в Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 60 да се създаде § 6б, с който да се регламентира, че срокът за регистрация на новите комплектувани превозни средства със съответните емисии, посочени по – горе , за които по реда на чл. 52 от Наредба № 60 е разрешена продажбата и регистрацията като превозни средства, излезли от серийно производство, се удължава до 31.12.2020 г.

Мотивите са обусловени от тежката и извънредна ситуация, създала се вследствие на пандемията от COVID-19. Разпространението на пандемията от COVID-19 оказва значително негативно икономическо и финансово въздействие върху европейската автомобилна индустрия, включително и на българските компании, работещи в сектора. Повечето автомобилни заводи бяха затворени за определен период от време, като по данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА), са отчетени загуби от невъзможност за продажба на около 2 милиона превозни средства, като това засяга силно и упълномощените представители/вносители на автомобили в Република България, които се оказват в невъзможност да продадат големи количества от нови превозни средства. Въпреки, че производството на автомобили постепенно се възстановява, все още е трудно да се прогнозира кога веригата на доставка ще заработи на оптималните нива преди кризата. Само през месец март пазарът на леки автомобили бележи спад с 55 % за Европейския съюз, а в Република България от началото на кризата намалението на продажбите на автомобили е с близо 40 % (по данни на Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП)). Постепенното възстановяване на икономическите дейности и на обществения живот на този етап не предпоставя възстановяването на автомобилната индустрия в краткосрочен план, тъй като закупуването на автомобил не се счита за приоритетна стока за потребителите в периоди на криза. Вследствие на това са налице големи складови наличности от нови автомобили, включително и в България (към 24.07.2020 г. по данни на ААП са налични 404 броя непродадени нови комплектувани превозни средства, излезли от серийно производство), чиито сертификат за ЕО одобряване на типа е с изтекла валидност, но все още могат да се регистрират с използване на разпоредбите за превозни средства, излезли от серийно производство.

Държавите членки на Европейския съюз съвместно с представителите на АСЕА сигнализираха за проблема и очакваха хармонизирано решение от Европейската комисия по отношение на удължаването на срока за регистрация на превозни средства, излезли от серийно производство, тъй като основанието за тази процедура, произтича от член 27 на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВ L 263 от 2007 г.),  разпоредбите на която са въведени в Наредба № 60.

По време на заседание на Работна група „Моторни превозни средства“ (видео-формат), проведено на 22.07.2020 г., Европейската комисия информира държавите-членки, че няма да подготви законодателен или незаконодателен инструмент, с който да осигури хармонизиран и правно стабилен режим в Европейския съюз за удължаване на срока за регистрация на превозни средства, излезли от серийно производство, тъй като счита, че въздействието на кризата от COVID-19 не е еднакво във всички държави-членки. Затова решението може да се вземе на национално ниво, като всяка държава-членка трябва да отчете въздействието на кризата от COVID-19 върху сектора в страната си. При вземането на решението трябва да се отчетат два важни фактора – брой превозни средства, които са били на склад по време на „спирането“ и продължителността на удължаването на срока за регистрацията на превозни средства, излезли от серийно производство, което трябва да бъде обвързано с продължителността на прилагането на извънредните мерки.

Предвид факта, че в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.) като цяло е определен период от два месеца за преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение, с проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета се предлага срокът за регистрация на нови комплектувани превозни средства, излезли от серийно производство, да се удължи с четири месеца (периода на извънредното положение и предоставения срок за справяне с последиците от него), т.е. до 31.12.2020 г.

За прилагането на посочените по-горе промени не са необходими допълнителни финансови средства.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на наредба е публикуван за обществено обсъждане за срок от 14 дни на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. По-краткият срок за обществено обсъждане се обуславя от това, че срокът за регистрация на новите комплектувани превозни средства, излезли от серийно производство, изтича на 31.08.2020 г., поради което е необходимо неотложно приемане на мерки за удължаване на този срок, с цел ограничаване на финансовите и икономическите загуби за упълномощените представители/вносители на автомобили в Република България. С отлагането във времето за влизане в сила на предвидените мерки няма да се постигне необходимия ефект за подпомагане на упълномощените представители/вносители на автомобили в Република България за справяне с кризата от COVID-19.

Лице за контакт:

Ивайло Славейков - Директор на дирекция „Пътни превозни средства“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Тел. 02/930 88 63,
Ел. поща: islaveikov@rta.government.bg