Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

От 01.01.2016 г. влезе в сила Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60 от 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 168/2013). Регламентът има за цел да се опрости досегашната правна рамка, да се намалят вредните емисии от превозните средства от категория L, да се увеличи общото равнище на безопасност, да се осигури адаптиране към техническия прогрес и да се укрепят правилата за надзор на пазара.

Досегашната правна рамка се опростява, тъй като регламентът отменя Директива 2002/24/ЕО, считано от 1 януари 2016 г., която към настоящия момент определя рамката за одобряване на новите превозни средства от категория L, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, както и всички директиви, определящи конкретните правила за одобряването на превозни средства от категория L (повече от 10 на брой). Рамковата Директива 2002/24/ЕО и всички останали директиви във връзка с нея са изменяни съществено и многократно. С приемането на един регламент и много по-малък брой делегирани актове по прилагането му в сравнение с всички директиви, уреждащи същата материя, се цели по-голяма яснота, рационалност и опростяване, както на процедурите по приемането на правилата, така и на прилагането им, тъй като регламентът се прилага пряко, актуализира се много по-бързо и чрез него по-ефективно се отчита техническият прогрес.

За намаляването на вредните емисии, увеличаването на общата безопасност и адаптирането към техническия прогрес са предвидени конкретни технически изисквания в делегираните актове към регламента.

С цел осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013 беше приет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, който беше публикуван в Държавен вестник, бр. 11 от 2017 г. В допълнение към това е необходимо да бъдат предприети мерки за осигуряване прилагането на регламента, които да бъдат включени в съответния вторичен нормативен акт. В тази връзка Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” подготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. с мерки за прилагане на посочения регламент, като с проекта се осигурява прилагането и на следните актове:

1. Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014 на Комисията от 24 октомври 2013 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за безопасност при експлоатацията на превозните средства за одобряването на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 7, 10.01.2014 г.);

2. Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014 на Комисията от 16 декември 2013 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването и за изменение на приложение V от него (OB, L 53, 21.02.2014 г.);

3. Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014 на Комисията от 21 ноември 2013 година за допълване на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания към одобряването на дву-, три- и четириколесните превозни средства (OB, L 25, 28.01.2014 г.);

4. Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014 на Комисията от 18 юли 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 249, 22.08.2014 г.).

В проекта на наредба са предвидени:

1. мерки за осигуряване прилагането на:

 • процедурата за ЕС одобряване на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел по глава V от Регламент (ЕС) № 168/2013;
 • процедурата за национално одобряване на типа превозни средства, произвеждани в малка серия при спазване на изискванията на чл. 42 от Регламент (EС) № 168/2013;
 • процедурата за ЕС одобряване на типа по отношение на типа превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, в които са вградени нови технологии или концепции при спазване на изискванията на чл. 40 от Регламент (EС) № 168/2013;
 • процедурата по изменение на издадено одобрение;
 • предпазните клаузи по Глава XII от Регламент (ЕС) № 168/2013;

2. мерки за:

 • осигуряване на съответствието на произведените от даден производител превозни средства, компоненти, системи и отделни технически възли с одобрения тип;
 • отстраняване на открити несъответствия при одобрени превозни средства, компоненти, системи и отделни технически възли;
 • отнемане на одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
 • оценяване на технически служби във връзка с новите компетенции на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, произтичащи от чл. 138в, ал. 3 от ЗДвП;
 • определяне и съобщаване на технически служби на Европейската комисия;
 • предоставяне на техническа информация на потребителите.

Също така с проекта на наредбата се предвижда отмяната на:

1. Наредба № 118 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на спирането (обн., ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 33 от 2007 г.).

2. Наредба № 119 от 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение на идентификацията на устройствата за управление, сигналните устройства и показващите уреди (обн., ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. и доп., бр. 76 от 2006 г.).

3. Наредба № 120 от 2005 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал и за монтирането на одобрен тип устройства за звуков сигнал на тип нови моторни превозни средства от категория L (обн., ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. и доп., бр. 74 от 2006 г.).

4. Наредба № 121 от 2005 г. за одобряване на стойките за тип нови двуколесни моторни превозни средства от категория L (обн., ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. и доп., бр. 74 от 2006 г.).

5. Наредба № 122 от 2005 г. за одобряване на ръкохватки за пътници за нови двуколесни моторни превозни средства от категория L (обн., ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. и доп., бр. 74 от 2006 г.).

6. Наредба № 123 от 2005 г. за одобряване на устройство за защита срещу неразрешено използване за тип нови моторни превозни средства от категория L (обн., ДВ, бр. 15 от 2005 г., изм. и доп., бр. 74 от 2006 г.).

7. Наредба № 124 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на задължителните надписи (обн., ДВ, бр. 15 от 2005 г., изм. и доп., бр. 2 от 2007 г.).

8. Наредба № 125 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (обн., ДВ, бр. 15 от 2005 г., изм. и доп., бр. 14 от 2007 г., бр. 72 от 2014 г.).

9. Наредба № 126 от 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение на масите и размерите (обн., ДВ, бр. 15 от 2005 г., изм., бр. 39 от 2006 г., изм. и доп., бр. 94 от 2006 г.).

10. Наредба № 127 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на мястото за монтиране на задната регистрационна табела (обн., ДВ, бр. 15 от 2005 г., изм. и доп., бр. 94 от 2006 г.).

11. Наредба № 128 от 2005 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на максималната конструктивна скорост и на типа двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето (обн., ДВ, бр. 65 от 2005 г., изм. и доп., бр. 7 от 2007 г.).

12. Наредба № 129 от 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение монтажа на устройства за измерване на скоростта (обн., ДВ, бр. 15 от 2005 г., изм. и доп., бр. 94 от 2006 г.).

13. Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики (обн., ДВ, бр. 76 от 2005 г., изм. и доп., бр. 91 от 2006 г., бр. 60 от 2007 г., доп., бр. 39 от 2010 г., изм. и доп., бр. 72 от 2014 г.).

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. се осигурява изпълнението на мярка 10 от Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Към проекта не е изготвена таблица на съответствие поради това, че с него се осигурява прилагането на регламент.

В съответствие с чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз, проектът на нормативен акт е съгласуван с Работна група 1 „Свободно движение на стоки“.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на наредба заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Лица за контакт:
Милена Атанасова - главен експерт, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел.: 02/9308812,
ел. поща: matanasova@rta.government.bg

Ивайло Славейков - главен експерт, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел.: 02/9308865,
ел. поща: Ivaylo Slaveykov islaveikov@rta.government.bg