Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална кв

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Тази наредба се издава на основание чл. 7б, ал. 9 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ, L 226/2003 г.).

На 02.05.2018 г. в „Официален вестник“ беше обнародвана Директива (ЕС) 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ, L 112 от 2018 г.) (Директива (ЕС) 2018/645). Срокът за въвеждане на изискванията на Директива 2018/645 в националното ни законодателство е 23 май 2020 г.

С проекта на наредбата се предлагат следните изменения и допълнения:

I. Основен приоритет в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 г. е намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса. Във връзка с това Министерският съвет прие Решение № 338 от 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването за представяне от потребителите на административни услуги на някои документи. С част от направените предложения за изменение и допълнение на Наредба № 41 се цели отпадане на изискванията за представяне на документи, в случаите когато Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ има възможност да провери съответните обстоятелства по служебен път при първичния администратор на данните. В проекта на наредба са прецизирани документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на обучение за придобиване на карта за квалификация на водача. С предложения проект е предвидено за лицата, които желаят да получат удостоверение за регистрация, да отпаднат изискванията за представяне на някои документи, с които се доказва, че отговарят на изискванията за провеждане на обучението, като удостоверения за актуално състояние на търговец, свидетелство за съдимост на преподавателите, документ за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, с които се провежда обучението и др.

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредба № 41 за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на обучение на кандидати за придобиване на карта за квалификация, учебните центрове прилагат към заявлението за извършване на регистрация освен изискуемите документи и учебна документация, по която ще извършват обучението. В § 7, т. 2 от предложения проект е предвидено за лицата, които желаят да получат удостоверение за обучение, да представят на електронен носител учебна документация, по която ще извършват обучението, както и масив от изпитни въпроси, които ще бъдат включвани в тестовете и казуси за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация. Същите се предлага да се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице с електронен подпис. В § 8 от проекта се предвижда, след утвърждаването на учебната документация и масива от изпитните въпроси и казусите, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица да ги публикува към издаденото удостоверение за регистрация в информационна система. С въведените изисквания се предвижда намаляване броя на прилаганите на хартиен носител документи към заявлението за издаване на удостоверение за регистрация и повишаване ефективността от контролната дейност.

Предвид спецификата на дейността и факта, че в наредбата не са предвидени изисквания за квалификация към лицата, на които се издават удостоверения за регистрация, в § 6 е предложено да се въведе изискване в учебните центрове да бъде назначаван ръководител на учебната дейност, който да организира и контролира дейността по обучението на водачите. С цел обезпечаване на изпълнението на задълженията, с § 11 са определени изискванията, на които трябва да отговаря ръководителят на учебната дейност.

В § 12 от предложения проект на наредба се предлага да бъдат определени минималните изисквания към кабинетите, в които се провежда обучението за придобиване на карта за квалификация на водача по отношение на площ, оборудване и др. С цел повишаване на качеството на обучението и повишаване на ефективността от контролната дейност в проекта се предлага един и същ учебен кабинет и едно и също учебно МПС да бъдат включвани в списъка само към едно удостоверение за регистрация. Предложено е още удостоверение за регистрация да се издава на лицето по чл. 7, ал. 1 за всеки учебен център поотделно.

Освен определените към настоящия момент в чл. 12 изисквания към преподавателите, които извършват обучението на кандидатите за придобиване на карти за квалификация на водача, с цел повишаване на качеството на обучението в § 10 от проекта е предложено да бъде въведено изискване лицата, които преподават темата за изискванията на нормативната уредба относно превозите на пътници или товари, да притежават и удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност за международен автомобилен превоз на пътници/товари, издадено по реда на наредбата по чл. 7, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.

Съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2018/645 превозните средства, с които се извършва практическото обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача, трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, която въвежда Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ, L 403 от 2006 г.). С § 12 се предлага да отпадне описанието на изискванията към превозните средства в чл. 13 от Наредба № 41 и да се препрати към определените в Наредба № 38 изисквания. По този начин се избягва необходимостта при промяна в изискванията към превозните средства, да се изменя и Наредба № 41. В проекта е прецизиран текстът по отношение на превозните средства, използвани при обучението на кандидати за придобиване на начална квалификация, като е определено, че изискването за допълнително оборудване (допълнителни педали, обозначаване със знак „У”) се отнася само за случаите, при които към момента на обучението кандидатите не притежават правоспособност за управление на МПС от съответната категория.

В § 9 от проекта се предлага създаването на информационна система, обслужваща дейността по обучението и изпитите за придобиване на карта за квалификация на водача, която да бъде администрирана от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Предвидено е да бъде предоставен достъп до системата на ръководителите на учебните центрове, които притежават удостоверение за регистрация за провеждане на обучение за карта за квалификация на водача. Информационната система трябва да осигурява възможност за:

  • поддържане на регистър на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача. Учебните центрове вписват данните на всеки кандидат преди започване на обучението, преподавателите, които ще извършат обучението и превозните средства, с които ще се извърша обучението. При вписването в регистъра ще се прави автоматична проверка дали кандидатът отговаря на изискванията за започване на съответното обучение - възраст, притежавани категории, необходим стаж като водач и др.
  • създаване на график за провеждане на обучението на групите за придобиване на начална квалификация и за периодично обучение и график за провеждане на индивидуално обучение. При съставянето на електронния график ще бъде осигурена автоматична проверка на дневната натовареност на преподавателите и на кандидатите и за недопускане надвишаването на допустимия брой учебни часове за деня.
    С въвеждането на електронния регистър и електронния график ще отпадне задължението учебните центрове да представят в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ графика за провеждане на обучението и списъка на лицата, които ще бъдат обучавани в конкретния курс и информацията за лицата, на които са издадени удостоверения за професионална квалификация през предходния месец, определени в чл. 15 от Наредба № 41 от 2008 г.
  • създаване и водене на учебен дневник за провеждане на теоретичното обучение, за всяка група. В дневника се отразяват датите и часовете за проведеното обучение, преподадените теми, преподавателя, провел обучението и присъствията и отсъствията на кандидатите по време на теоретичното обучение. Електронното отразяване на преминатото обучение ще осигури възможност за недопускане на изпит на кандидати, които не са присъствали на необходимия за всеки модул брой часове.

Предвидено е информационната система да осигурява възможност на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които осъществяват контрол на дейността на учебните центрове, да разполагат с информацията за датите и часовете за провеждане на обучението и достъп до електронния дневник, което ще допринесе за повишаване на качеството на контрола на теоретичното обучение за придобиване на карта за квалификация на водача.

II. В предложения проект е определен и редът за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на начална квалификация, както и тяхното съдържание. Към настоящия момент изпитът се състои от две части като първата част на изпита се състои в решаване на тест, включващ 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности и време за решаване 60 минути, а втората част се състои от решаване на тест, съдържащ 20 отворени въпроса с посочване на отговор, решаване на два казуса и общо време за решаване 120 минути. С цел да се провери равнището на познание на кандидатите след преминатото обучение по темите и целите, предвидени в раздел 1 от Директива 2003/59 и наредбата, в § 22 е предложено изпитът да се провежда отново в две части. Първата част се състои в решаване на тест, включващ 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности и решаване на тест, съдържащ 20 отворени въпроса с посочване на отговор. Втората част се състои в решаване на два казуса, съдържащи най-малко по 4 въпроса. За решаване на първа и втора част от изпита на кандидатите е предвидено да се предоставя общо 240 минути, което е в съответствие с раздел 2 от Директива 2003/59.

III. В проекта на наредба са определени и условията и редът за издаване на карта за квалификация на водача. В § 29 подробно са описани документите, които кандидатите трябва да приложат към заявлението за издаване на карта за квалификация на водача, сроковете за издаване, условията за отказ от издаване на карта, задълженията на водача при загуба или повреда на картата, начините за получаване и др. С цел подобряване на административното обслужване, улесняване и опростяване на процедурата по издаване на картите, е предоставена възможност заявленията да се подават както лично във всички регионални звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, така и по електронен път или по пощата. Предвидена е възможност кандидатът да заяви място за получаване на картата в страната или чужбина.

IV. За изпълнение на чл. 98 от Закона за автомобилните превози с § 32 се предлага наредбата да бъде допълнена с правомощията на контролните органи и конкретизиране на обхвата на контрола, извършван от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в учебните центрове, в които се извършва обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация. Създадено е и задължение за лицата, извършващи обучение, да предоставят достъп до учебните кабинети и документацията, свързана с провежданото обучение, на длъжностните лица с контролни функции от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. С цитираното предложение се цели подобряване на ефективността на извършвания от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ контрол, което от своя страна ще доведе до по-ефективно и качествено обучение на водачите.

V. Друга група от предложения са свързани с привеждане на действащата към настоящия момент нормативна уредба в съответствие с изискванията на Директива 2018/645.

С § 3 от проекта се въвежда изискването на чл. 10 от Директива 2018/645, съгласно който отпада възможността водачи - граждани на държава, която не е член на Европейския съюз (които работят в предприятие, установено в държава - член на Европейския съюз) да удостоверяват, че отговарят на изискванията за начална квалификация или периодично обучение чрез национално удостоверение за професионална квалификация, признато за валидно на територията на държавите - членки на Европейския съюз. Предвидено е при извършване на превоз на товари водачите да доказват професионалната си квалификация чрез сертификата за водач на превозно средство, предвиден в Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ, L 300 от 2009 г.), при условие че в него е отразен код „95“ на Съюза.

С изменението на чл. 10 от Директива 2018/645 е прецизиран обхвата на превозните средства и превозите, за които не се прилагат изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. В § 4 относно чл. 5 изискванията на Наредба № 41 са приведени в съответствие с изискванията на директивата, като е уточнен списъка на случаите, когато не се изисква карта за квалификация на водача.

Другата група изменения са във връзка с прецизиране на текстовете на наредбата за по-ясно разбиране и прилагане.

Към доклада е изготвена и приложена Таблица за съответствие на Директива (ЕС) 2018/645 с проекта на наредба.

Проектът на наредбата е съгласуван в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика“ към Съвета по европейските въпроси.

С приемането на проекта на наредба ще се постигне съответствие с правото на Европейския съюз, като с предложените промени ще се въведат изискванията на директивата в цялост.

След приемането на проекта на наредбата няма да бъдат необходими финансови средства за нейното прилагане.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Направените бележки и коментари са отразени в приложената таблица.

Лице за контакт:

Станко Иванов - и.д. директор на дирекция ВМПС, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Телефон: 02/9308833
e-mail: sivanov@rta.government.bg